Budgetmotion
BM
606
2018 rd
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Budgetmotion om ökat anslag för förbättring av trafiksäkerheten på Kasnäsvägen i Kimitoöns kommun (7 600 000 euro)
Till riksdagen
Kasnäsvägen byggdes i sin nuvarande utsträckning på 1960-talet och gjordes tvåfilig på 1980-talet i enlighet med dåvarande behov. Utvecklingen på Kasnäsudden och i skärgården med avseende på industri, fritidsboende och turism har lett till att vägen inte längre motsvarar dagens behov och äventyrar trafiksäkerheten för alla som använder vägen. 
Ab Salmonfarm Oy med dotterbolaget Ab Kasnäsudden Oy är Kimitoöns kommun största privata arbetsgivare med 80 fast anställda samt under högsäsong upp till 120 anställda. Ab Salmonfarm Oy odlar och förädlar forell samt tillverkar fiskmjöl och fiskleverolja. Fabriken är av TUKES klassad som ett omfattande kemikalieverk. 
Fiskmjölsfabriken som öppnades 2016 är en del av regeringens satsning på blå bioekonomi. Fabriken förädlar 40 000 ton strömming och vassbuk per år, vilket är över 25% av Finlands fiskekvot. Cirka 60% av fabrikens råvaror och allting som producerats levereras längs med Kasnäsvägen. Sammanlagt besöks fabriken av minst 25 långtradare och lastbilar, 10 entreprenörer och 100 anställda per dag, i tur och retur. 
Ökningen av turism och fritidsboende i skärgården är även orsaker till att trafikvolymen inte längre motsvarar trafiksäkerhetsnivån på Kasnäsvägen. Ab Kasnäsudden Oy med hotell, badhus, caravanområde och restaurang har ca 150 000 besökare per år. Rosala Vikingacentrum och Bengtskärs fyr har årligen ca 15 000 besökare, varav många kommer längs med Kasnäsvägen till Kasnäs varifrån det går färjeförbindelser vidare ut i skärgården. Örö har öppnats för allmänheten för tre år sedan vilket också ökat turistströmmen längs med Kasnäsvägen med ca 40 000 besökare per år. I skärgården runt Kasnäs finns runt 5000 fritidsbostäder, många har hemmahamn i Kasnäs eller fortsätter från Kasnäs vidare med färja. 
Cykelturismen, en mycket hållbar form av turism, utvecklas konstant. Den dåliga trafiksäkerheten längs med Kasnäsvägen har redan uttryckligen varit orsaken till att många stora cyklistgrupper valt att avstå från att cykla till Kasnäs och vidare ut i skärgården. En ny cykelrutt, Kustrutten, har dragits mellan Kimitoön-Hangö-Raseborg-Salo. Att kunna cykla till Kasnäsudden för att ta färjan till Hangö är av central betydelse för den nya rutten. Bristande trafiksäkerhet får inte vara ett hinder för den hållbara turismens utveckling i skärgården! 
Kasnäsvägen är smal, lång och krokig med få ställen att köra om. Trädbeståndet intill vägen växer sig så nära vägen att sikten skyms och chaufförerna av tunga fordon tvingas styra sina fordon in mot mitten av vägen för att undvika att trädgrenarna ska slå sönder utrustningen, vilket äventyrar trafiksäkerheten. På grund av bristande trafiksäkerhet har den allmänna hastighetsbegränsningen tagits ner till 60 km/h och 70 km/h. Den låga trafiksäkerheten är en stor otrygghetsfaktor för fast- och fritidsboende, industrin, besökare och cyklister. För att skärgården ska kunna hållas levande och fortsätta utvecklas krävs fungerande förbindelser! 
Trafiksäkerheten på Kasnäsvägen borde förbättras markant. Vägen bör breddas med åtminstone 2 meter längs med hela den ca 13 kilometer långa sträckan. En lätt trafikled bör byggas längs med hela Kasnäsvägen och trädbeståndet bör avverkas med minst 4 meter på vardera sidan av vägen. De farligaste kurvorna bör rätas ut och hela Kasnäsvägen bör förbättras så att hastighetsbegränsningen kan ökas till 80 km/h. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 31.10.20 med 7 600 000 euro för förbättring av trafiksäkerheten på Kasnäsvägen i Kimitoöns kommun. 
Helsingfors 28.9.2018 
Stefan
Wallin
sv
Joakim
Strand
sv
Mats
Nylund
sv
Senast publicerat 16-10-2018 14:09