Senast publicerat 19-04-2021 19:38

Debattinitiativ DI 11/2020 rd 
Harry Harkimo liik 
 
Debattinitiativ om Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupps alternativa budget för 2021

Till riksdagens talman

Allmän iakttagelse: Vi skuldsätter oss alltför snabbt och vi har inte råd att öka takten. 

Jag föreslår att riksdagen ordnar en aktuell debatt. 

Vi skuldsätter oss alltför snabbt och vi har inte råd att öka takten. Det går inte att använda coronakrisen som svepskäl hur länge som helst. Det behövs betydande reformer och modiga ändringar. Arbetet verkar inte ha högsta prioritet på regeringens agenda, även om det borde ha det. Finland skuldsätter sig och delar ut bidrag, även om alla utgifter i slutändan måste betalas genom att arbeta. 

Regeringen måste därför vidta förnuftigare åtgärder och göra genuina värdeval. Därför framför Liike Nyt följande anmärkningar och ändringar i statsbudgeten. 

Liike Nyt vill slopa rätten till skatteavdrag för medlemsavgifter som är en särskild rättighet för arbetsmarknadsorganisationerna. För Liike Nyt är det viktigt att förmögna fackförbund som utövar betydande samhällelig makt ska betala skatt. Det finns inte längre grunder för särbehandling, och därför ska även dessa skattemedel användas på ett jämlikt sätt så att samhället förnyas och utvecklas. 

Vi föreslår alltså att man i jämförelse med det som står i budgetpropositionen för 2021 genomför en reform där rätten till skatteavdrag för medlemsavgiften till facket och avgiften till arbetslöshetsförsäkringskassan slopas. Dessutom föreslår vi att det i budgetpropositionen för 2021 görs en reform där avkastningen på fackföreningarnas placeringar beskattas. 

Liike Nyt vill öka möjligheterna till lokala avtal genom att ändra de nuvarande tvingande bestämmelserna i arbetslagstiftningen så att de ska kunna avtalas på annat sätt lokalt eller genom kollektivavtal. Samtidigt finns det skäl att gradera det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa. Man måste komma i gång med lokala avtal och få arbetstagarrepresentation i företagens styrelser. En förtroendeman som de anställda i ett företag valt inom sig ska kunna förhandla och avtala utan att höra till något förbund. 

Liike Nyt vill gallra bort stöd som är skadliga för miljön och överföra eurobeloppen till att förbättra företagens verksamhetsförutsättningar. För att begränsa klimatförändringen är det främsta konkreta sättet att skära ned i miljöskadliga företagsstöd och omfördela dem så att de i stället ska påskynda en hållbar förändring. Regeringen bör ställa upp ambitiösa och konkreta mål med djärv framförhållning — till exempel skulle vi kunna komma överens om att man efter år 2045 i Finland endast får tillverka produkter av material som lämpar sig för återvinning. 

Finland återhämtar sig med hjälp av företag, i synnerhet små och medelstora företag. De måste ha förtroende för framtiden, mod att investera samt utrymme att växa och anställa fler arbetstagare. Regeringen har till uppgift att skapa förutsättningar för denna verksamhet, för investeringar och tillväxt. Det behövs lättnader i företagsskatten för att öka investeringarna. Hushållsavdraget bör höjas till 5 000 euro och göras hushållsbaserat för att det ska vara rättvist för ensamstående. Även skattesänkningar som riktas till dem som har de lägsta inkomsterna förstärker den privata konsumtionen. 

Liike Nyt vill göra mer för att underlätta företagens investeringar. Dubbel avskrivning för företag är en bra början, men där finns det ett stort problem: investeringarna får effekt i stora företag först efter flera år, och även då kommer det sannolikt att behövas mindre arbetskraft för att använda de nya tekniskt mer avancerade maskinerna än tidigare. För den här valperioden hinner regeringen inte åstadkomma någon synbar nytta. Även av den anledningen kunde man ha tagit mer kraftfulla metoder i bruk. Liike Nyt föreslår att beskattningen av företagens vinster binds till deras investeringar. Om det fanns tillräckligt med investeringar, exempelvis 30—50 procent av vinsten, skulle skatt inte behöva betalas.  

Kläm 

Jag föreslår

att riksdagen ordnar en aktuell debatt om Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupps alternativa budget för 2021. 
Helsingfors 27.11.2020 
Harry Harkimo liik