Senast publicerat 02-02-2022 11:23

Föredragningslista AjUD 1/2022 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Torsdag 3.2.2022 kl. 12.15

Distansmötet

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattform

Regeringens propositionRP 225/2021 rd

Sakkunniga: 

  • regeringssekreterare Emmi Äijälä arbets- och näringsministerietbilaga
  • konsultativ tjänsteman Mikko Kuoppala arbets- och näringsministeriet

Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 

4.  Höj lönenivån för sjukskötare

MedborgarinitiativMI 1/2021 rd

Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 

5.  Övriga ärenden

— FN:s kvinnokommissions CSW hybridsession mo 14.—fre 25.3.2022; nämning av en representant till Finlands delegation. 

— Finlands 17. rapport om genomförandet av europeiska sociala stadgan. 

— Finlands delegations rapport angående 109. arbetskonferensen av internationell arbetsorganisation (ILO); ILO-dokument 1/2022. 

6.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är ett distansmöte torsdag 9.2.2022 kl. 11.30.