Föredragningslista
Finansutskottet
Torsdag 4.3.2021 kl. 11.00
Inofficiellt distansmöte
1
Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
direktör
Ilkka
Luoma
Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
direktör
Marina
Kinnunen
Vasa sjukvårdsdistrikt
direktör
Juha
Kinnunen
Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt
ekonomidirektör
Liisa
Mänttäri
Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt
ekonomidirektör
Pasi
Virtanen
Birkalands sjukvårdsdistrikt
styrelseordförande för samkommunen
Pekka
Nousiainen
Östra Savolax sjukvårdsdistrikt Sosteri
samkommunsdirektör
Risto
Kortelainen
Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax
verkställande direktör
Kristiina
Michelsson
Tekonivelsairaala Coxa Oy
3
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Inofficiell debatt förs. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på fredag 5.3.2021 kl. 11.15 (officiellt möte) och kl. 11.30 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 04-03-2021 10:16