Innehållsförteckning
Föredragningslista
Jord- och skogsbruksutskottet
Fredag 23.4.2021 kl. 9.00
Inofficiellt distansmöte
1
Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro
2
I EU aktuella ärenden inom jord- och skogsbruksutskottets ansvarsområde
Utskottets eget ärende
EÄ 2/2021 rd
Sakkunnig: 
lantbruksråd
Kari
Valonen
jord- och skogsbruksministeriet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
kl. 09.15
specialsakkunnig
Kirsti
Huovinen
jord- och skogsbruksministeriet
lagstiftningsråd
Erkki
Arnkil
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
verkställande direktör
Seppo
Tolonen
Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry
bilaga
överinspektör
Sari
Salminen
Livsmedelsverket
bilaga
tullöverinspektör
Tiia
Sulander-Seppänen
Tullen
bilaga
veterinär
Leena
Suojala
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
bilaga
Finlands Veterinärförbund rf
bilaga
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf
bilaga
Renbeteslagsföreningen
bilaga
sametinget
bilaga
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 27.4.2021 kl 9.30 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 23-04-2021 08:19