Senast publicerat 29-11-2022 10:14

Föredragningslista EkUD 120/2022 rd Ekonomiutskottet Tisdag 29.11.2022 kl. 12.15

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 274/2022 rd

Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 31.1.2023. 

4. Åtgärdsmotion om att ändra praxis för kreditvärdering av företag

ÅtgärdsmotionAM 130/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

5. Åtgärdsmotion om elstöd och pristak för el

ÅtgärdsmotionAM 132/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

6. Åtgärdsmotion om att intäktsföra Ilmastorahasto Oy:s kapital till staten

ÅtgärdsmotionAM 133/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

7. Statsrådets utredning: Förhandspåverkan: Resor – bättre skydd av passagerare och deras rättigheter

Statsrådets E-utredningE 149/2022 rd

Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 209/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Regeringens propositionRP 41/2022 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 19/2022 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 17/2022 rd
Utskottets utlåtandeAjUU 8/2022 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 34/2022 rd

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

10. Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2021

BerättelseB 18/2022 rd

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

11. Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021

BerättelseB 19/2022 rd

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 244/2022 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 278/2022 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja och lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen

Regeringens propositionRP 297/2022 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

Regeringens propositionRP 307/2022 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön och 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Regeringens propositionRP 109/2022 rd

Utskottet beslutar om fortsatt behandling av ärendet. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens helägda aktiebolag Klimatfonden Ab

Regeringens propositionRP 116/2022 rd

Utskottet beslutar om fortsatt behandling av ärendet. 

18. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2021

BerättelseB 9/2022 rd

Förberedande debatt förs. 

19. Övriga ärenden

20. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdag 30.11.2022 kl. 11.00.