Senast publicerat 29-11-2022 12:01

Föredragningslista FiUD 63/2022 rd Finansutskottet Tisdag 29.11.2022 kl. 12.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Övrigt ärende: godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 24.11.2022

Övrigt ärendeÖ 3/2022 rd

Ärendet har remitterats till finansutskottet. 

Ärendet sänds till förvaltnings- och säkerhetsdelegationen. 

4. Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en bedomning av EU-samordningen av den ekonomiska politiken

Statsrådets E-utredningE 14/2020 rd
Utskottets utlåtandeFiUU 1/2022 rd

En kompletterande skrivelse EJ 10/2022 vp - E 14/2020 vp har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

5. Åtgärdsmotion om att utvidga användningsområdet för rekreationssedlar till att omfatta allmänna bastur

ÅtgärdsmotionAM 126/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

Ärendet sänds till skattedelegationen. 

6. Åtgärdsmotion om att lindra förvärvsinkomstbeskattningen

ÅtgärdsmotionAM 136/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

Ärendet sänds till skattedelegationen. 

7. Åtgärdsmotion om att förbereda en inhemsk kraftverksskatt

ÅtgärdsmotionAM 137/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

Ärendet sänds till skattedelegationen. 

8. Åtgärdsmotion om att se över definitionen av allmännyttighet i inkomstskattelagen och de befrielser från skatt som tillkommer de allmännyttiga samfund som anges i den lagen

ÅtgärdsmotionAM 141/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

Ärendet sänds till skattedelegationen. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning

Regeringens propositionRP 225/2022 rd

Utkastet till skattedelegationens betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

10. Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska stabilitetsmekanismens styrelses förslag till ESM-rådets beslut om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av Republiken Kroatiens anslutning (Europeiska stabilitetsmekanismen)

Statsrådets U-skrivelseU 86/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2024–2030

Regeringens propositionRP 211/2022 rd
Utskottets utlåtandeKuUU 30/2022 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 57/2022 rd

Ekonomiutskottet: EkUU 57/2022 rd. 

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

12. Övriga ärenden

13. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är fredagen 2.12.2022 kl. 11.30.