Senast publicerat 07-12-2022 14:20

Föredragningslista FsUD 93/2022 rd Försvarsutskottet Torsdag 8.12.2022 kl. 10.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Statsrådets redogörelseSRR 14/2022 rd

Ärendet har remitterats till försvarsutskottet för utlåtande till utrikesutskottet. 

Sakkunniga: 

  • enhetschef Minna Laajava utrikesministeriet
  • äldre avdelningsstabsofficer Mikko Lehto försvarsministeriet
  • avdelningsstabsofficer, major Janne Lehtonen Huvudstaben

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Allmän debatt förs. 

Utkast till utlåtande presenteras. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

4. Den säkerhetspolitiska miljöns utveckling i Europa

Utskottets eget ärendeEÄ 49/2021 rd

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Sakkunniga: 

  • konsultativ tjänsteman Janne Helin försvarsministeriet
  • överste Harri Kautiainen Huvudstaben

5. Övriga ärenden

6. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är på fredagen 9.12.2022 kl 9.30 - tbc.