Senast publicerat 03-02-2022 10:37

Föredragningslista FvUD 1/2022 rd Förvaltningsutskottet Torsdag 3.2.2022 kl. 12.15

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Reglering av utskottsplatser

Todetaan, että eduskunnan täysistunto on 10.12.2021 on valinnut hallintovaliokunnan jäseneksi ed. M. Rantasen ja varajäseneksi ed. Halla-ahon. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 232/2021 rd

Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande och till kulturutskottet för utlåtande. 

5.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om provisoriska nödåtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen

Statsrådets U-skrivelseU 82/2021 rd

Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

6.  Statsrådets utredning: Reaktion på statsstödd instrumentalisering av migranter vid EU:s yttre gränser

Statsrådets E-utredningE 130/2021 rd

Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

7.  Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Statsrådets redogörelseSRR 5/2021 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

8.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om undertecknande och ratifikation av det andra tilläggsprotokollet till konventionen om it-brottslighet

Statsrådets U-skrivelseU 77/2021 rd

Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga: 

kl. 12.30
  • lagstiftningsråd Lauri Rautio justitieministerietbilaga
  • konsultativ tjänsteman Jouko Huhtamäki inrikesministerietbilaga
  • specialsakkunnig Anna Wennäkoski kommunikationsministerietbilaga

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

  • utrikesministerietbilaga
  • Polisstyrelsenbilaga
  • Åklagarmyndighetenbilaga

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

9.  Inrikesministeriets utredning om verkställandet av sotningsreformen och konsekvenserna av författningsändringarna

Utskottets eget ärendeEÄ 50/2021 rd

Antecknas ha inkommit: sisäministeriön selvitys nuohousuudistuksen toimeenpanosta ja säädösmuutosten vaikutuksista (EV 110/2018 vp - HE 64/2018 vp). 

10.  Inrikesministeriets utredning om uppföljning och utvärdering av verkställigheten av lagstiftningen om polisens behandling av personuppgifter

Utskottets eget ärendeEÄ 1/2022 rd

Antecknas ha inkommit: sisäministeriön selvitys poliisin henkilötietolainsäädännön toimeenpanon seurannasta ja arvioinnista. 

11.  Introduktion i förvaltningsutskottets uppgift och ansvarsområde

Utskottets eget ärendeEÄ 18/2019 rd

Merkitään selvitys saaduksi ja asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi. 

12.  Social- och hälsovårdsreformen

Utskottets eget ärendeEÄ 77/2020 rd

Todetaan, että asiaa ryhdyttiin käsittelemään hallituksen esityksenä (HE 241/2020 vp). Merkitään tämän asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi. 

13.  Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd
Utskottets utlåtandeAjUU 15/2021 rd
Utskottets utlåtandeShUU 19/2021 rd
Utskottets utlåtandeReUU 2/2021 rd
Utskottets utlåtandeKuUU 26/2021 rd

Kulturutskottet: KuUU 26/2021 rd. 

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 

14.  Subsidiaritetsförfarande

En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. Inkommit: SÄ 73/2021 rd, SÄ 74/2021 rd, SÄ 78/2021 rd och SÄ 81/2021 rd. 

15.  Övriga ärenden

HE 187/2021 vp - asiantuntijasuunnitelma 

Mötesplan av vårperioden 2022 

Todetaan valiokunnassa vireillä olevat asiat. 

Merkitään valiokunnalle jaetuksi valtioneuvoston lainsäädäntösuunnitelma sihteerin alustavilla arvioilla HaV:n osalta. 

Maahanmuuttoviraston vierailukutsu tiistaina 5.4.2022 klo 16.00. 

16.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är distansmöte fredag 4.2.2022 kl 11.15.