Senast publicerat 29-11-2022 09:05

Föredragningslista GrUD 102/2022 rd Grundlagsutskottet Tisdag 29.11.2022 kl. 9.30

Distansmöte

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (procedurförordningen)

Statsrådets U-skrivelseU 34/2016 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 15/2021 rd

Sakkunniga: 

  • specialsakkunnig Sanna Montin inrikesministerietbilaga
  • lagstiftningsråd Elina Nyholm justitieministerietbilaga
  • professor Olli Mäenpää bilaga
  • forskardoktor Milka Sormunen bilaga

Skriftligt yttrande: 

  • professor Tuomas Ojanen bilaga

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet

Regeringens propositionRP 184/2022 rd

Sakkunniga: 

  • regeringsråd Ilpo Helismaa inrikesministerietbilaga
  • professor Kirsi Kuusikko bilaga
  • docent, tenure track-professor Anu Mutanen bilaga

5. Övriga ärenden

6. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdag 30.11.2022 kl. 9.30.