Föredragningslista
GrUD
17
2021 rd
Grundlagsutskottet
Torsdag 4.3.2021 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel
Regeringens proposition
Allmän debatt fortsätter. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
Svenska Finlands folkting
bilaga
sametinget
bilaga
professor
Olli
Mäenpää
bilaga
professor
Markku
Suksi
bilaga
Finlands Dövas Förbund rf
bilaga
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är perjantaina 5.3.2021 kl. 9.30. 
Senast publicerat 04-03-2021 09:40