Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

GrUD 4/2021 rd

Innehållsförteckning
Föredragningslista
GrUD
4
2021 rd
Grundlagsutskottet
Torsdag 11.2.2021 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
regeringsråd
Virve
Haapajärvi
arbets- och näringsministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Iiro
Ihanamäki
arbets- och näringsministeriet
lagstiftningsråd
Heini
Färkkilä
justitieministeriet
bilaga
professor
Olli
Mäenpää
bilaga
juris doktor, universitetslektor
Anu
Mutanen
bilaga
juris doktor
Toni
Malminen
bilaga
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagen
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
specialsakkunnig
Marja-Leena
Härkönen
inrikesministeriet
bilaga
professor
Susanna
Lindroos-Hovinheimo
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
professor
Tomi
Voutilainen
bilaga
professor
Janne
Salminen
bilaga
biträdande dataombudsman
Jari
Råman
Dataombudsmannens byrå
bilaga
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
professor
Päivi
Leino-Sandberg
bilaga
professor
Janne
Salminen
bilaga
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till finansutskottet. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
7
Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket
Medborgarinitiativ
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
8
Övriga ärenden
FN; Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter; behandling av Finlands 7:e periodiska rapport 1–26.3.2021; presentation av företrädaren för Finlands delegation senast 15.2.2021. 
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 12.2.2021 kl. 9.30. 
Senast publicerat 11-02-2021 09:49