Senast publicerat 02-02-2022 12:12

Föredragningslista KoUD 1/2022 rd Kommunikationsutskottet Torsdag 3.2.2022 kl. 12.00

Distansmöte

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om undertecknande och ratifikation av det andra tilläggsprotokollet till konventionen om it-brottslighet

Statsrådets U-skrivelseU 77/2021 rd

Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga: 

  • lagstiftningsråd Lauri Rautio justitieministerietbilaga
  • specialsakkunnig Anna Wennäkoski kommunikationsministerietbilaga
  • konsultativ tjänsteman Jouko Huhtamäki inrikesministerietbilaga
  • jurist Mervi Malinen Transport- och kommunikationsverketbilaga
  • jurist Asko Metsola Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom rybilaga

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

  • centralkriminalpolisenbilaga
  • Polisstyrelsenbilaga

Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 

4.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam samt ändring av stadgar för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Statsrådets U-skrivelseU 73/2021 rd

Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 

5.  Statsrådets utredning: EU:s rymdpolitik

Statsrådets E-utredningE 131/2021 rd

Förhandsbehandling 

Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 

6.  Statsrådets utredning: Preliminära riktlinjer för förhandspåverkan som baserar sig på en rapport från kommissionens expertgrupp för hållbar finansiering (framtida delegerad akt om de fyra miljömålen för taxonomin)

Statsrådets E-utredningE 132/2021 rd

Förhandsbehandling 

Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 

7.  Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till Europeiska unionens territorium

Statsrådets E-utredningE 133/2021 rd

Förhandsbehandling 

Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab

Regeringens propositionRP 250/2020 rd
MedborgarinitiativMI 8/2021 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 32/2021 rd

Sakkunniga: 

  • enhetschef Sini Wirén kommunikationsministerietbilaga
  • planerare Roosa Patrakka kommunikationsministeriet
  • specialsakkunnig Lauri Mustonen kommunikationsministeriet

Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 

9.  Subsidiaritetsförfarande

En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. 

10.  Övriga ärenden

Antäcknas brevet från Finlands Flygförbund för utskottet. 

11.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är fredagen den 4.2.2022 kl. 11.15.