Senast publicerat 29-11-2022 08:26

Föredragningslista KuUD 104/2022 rd Kulturutskottet Tisdag 29.11.2022 kl. 12.00

Distansmöte

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Åtgärdsmotion om att öka antalet studieplatser inom förstavårdarutbildningen på ett heltäckande sätt runt om i Finland

ÅtgärdsmotionAM 124/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

4. Statsrådets utredning: Finlands utträde ur Europeiska infrastrukturen för avancerad överbryggande forskning inom medicin i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eatris-Eric)

Statsrådets E-utredningE 148/2022 rd

Sakkunniga: 

  • undervisningsråd Petteri Kauppinen undervisnings- och kulturministeriet bilaga
  • ledande vetenskapsrådgivare Merja Särkioja Finlands Akademibilaga
  • dekanus Jussi Pihlajamäki Östra Finlands universitetbilaga
  • expert Marko Peura Helsingfors universitetbilaga
  • professor Anu Airaksinen Åbo universitetbilaga

Skriftliga yttrandena: 

  • Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rfbilaga
  • Finlands Röda Korsbilaga

Inget yttrande till utskottet: 

  • Teknologiska forskningscentralen VTT Ab

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av idrottslagen

Regeringens propositionRP 259/2022 rd

Skriftligt yttrande: 

  • undervisnings- och kulturministeriet bilaga

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Regeringens propositionRP 43/2022 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 43/2022 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 58/2022 rd

Skriftligt yttrande: 

  • Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rfbilaga

7. Övriga ärenden

8. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är distanssammanträde onsdag 30.11.2022 kl. 11.30.