Senast publicerat 23-05-2022 15:21

Föredragningslista KuUD 57/2022 rd Kulturutskottet Tisdag 24.5.2022 kl. 12.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Statsrådets utredning: Lärande för miljömässig hållbarhet

Statsrådets E-utredningE 65/2022 rd

Ärendet har lämnats till kulturutskottet för eventuella åtgärder. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 55/2022 rd

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

5. Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

BerättelseB 1/2022 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Regeringens propositionRP 43/2022 rd

Sakkunniga: 

kl. 12.30
 • jurist Olli Korhonen Utbildningsstyrelsenbilaga
 • upphovsrättsombud,Aalto-universitetet och Konstuniversitetet Maria Rehbinder Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rfbilaga
 • styrelseledamot, rektor Vesa Taatila Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rfbilaga
 • jurist Ira Hietanen-Tanskanen Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rfbilaga
 • jurist Janne Hälinen Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
 • tf. direktör Heikki Holopainen Bildningsarbetsgivarna rfbilaga

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • ​Finlands Kommunförbundbilaga
 • Tammerfors universitetbilaga
 • Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rfbilaga
 • Finlands konservatorieförbund rfbilaga

Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 

 • Finlands studentkårers förbund FSF rf
 • Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf
 • Finlands Gymnasistförbund rf

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läropliktslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 54/2022 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • undervisnings- och kulturministeriet bilaga

8. Matchningsproblemet i fråga om kompetens

Utskottets eget ärendeEÄ 9/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

9. Övriga ärenden

10. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdag 25.5.2022 kl. 11.30.