Föredragningslista
LaUD
3
2021 rd
Lagutskottet
Torsdag 4.3.2021 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Konstateras att en inofficiell diskussion fördes under det inofficiella distansmötet 2.3.2021. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Reformen av domarutbildningen
Utskottets eget ärende
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 18.2.2021: 
Sakkunniga: 
regeringsråd
Anne
Hallavainio
justitieministeriet
bilaga
utredningsperson
Jennimari
Huovinen
bilaga
ordförande
Antti
Tapanila
Finlands domareförbund rf
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utskottet beslutar om fortsatt behandling av ärendet. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till lagutskottet för betänkande 
7
Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Statsrådets redogörelse
Ärendet har lämnats till lagutskottet för eventuellt utlåtande till stora utskottet. Tidsfrist: 31.5.2021. 
8
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s handlingsplan för demokrati
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet hör: justitieministeriet 
9
Statsrådets utredning: En agenda för terrorismbekämpning för EU
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
10
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Kommunikationsutskottet: KoUU 3/2021 rd. 
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
professor
Sakari
Melander
bilaga
biträdande professor
Tatu
Hyttinen
bilaga
11
Statsrådets utredning: Europeiska centralbankens rapport om en digital euro
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till lagutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
12
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 16 § i lagen om ordningsbotsförseelser
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
13
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen
Regeringens proposition
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
15
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)
Statsrådets U-skrivelse
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 23.2.2021: 
Sakkunniga: 
ledande expert
Päivi-Maria
Virta
kommunikationsministeriet
bilaga
enhetschef
Elina
Thorström
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Johanna
Isoaho
justitieministeriet
bilaga
lagstiftningsråd
Maarit
Leppänen
justitieministeriet
jurist
Asko
Metsola
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
bilaga
dataombudsman
Anu
Talus
Dataombudsmannens byrå
bilaga
Utskottet beslutar om fortsatt utfrågning. Utskottet hör: professor Korpisaari ja professor Voutilainen 
16
Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis
Medborgarinitiativ
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
bilaga
17
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
EÄ 48/2019 rd
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 19.2.2021: 
Sakkunniga: 
ordförande
Leila
Kostiainen
Rådet för bedömning av lagstiftningen
bilaga
forskningsdirektör
Kati
Rantala
Helsingfors universitet, Institutet för kriminologi och rättspolitik
bilaga
överdirektör
Riku
Jaakkola
Domstolsverket
bilaga
professor
Tuula
Linna
bilaga
professor
Sakari
Melander
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Barnombudsmannens byrå
bilaga
Åklagarmyndigheten
bilaga
Riksfogdeämbetet
bilaga
Södra Finlands rättshjäps- och intressebevakningsdistrikt
bilaga
Brottspåföljdsmyndigheten
bilaga
Finlands näringsliv rf
bilaga
Företagarna i Finland rf
bilaga
Finlands Advokatförbund
bilaga
18
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 24.2.2021: 
Sakkunniga: 
lagstiftningsråd
Lauri
Rautio
justitieministeriet
bilaga
statsåklagare
Tuuli
Eerolainen
Åklagarmyndigheten
bilaga
kriminalinspektör
Heidi
Björk
centralkriminalpolisen
bilaga
jurist
Asko
Metsola
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
bilaga
professor
Sakari
Melander
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
inrikesministeriet
bilaga
kommunikationsministeriet
bilaga
Helsingfors tingsrätt
bilaga
Polisstyrelsen
bilaga
Finlands näringsliv rf
bilaga
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen
Regeringens proposition
Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 19.2.2021: 
Sakkunnig: 
professor
Olli
Mäenpää
bilaga
Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 22.2.2021: 
Sakkunnig: 
lagstiftningsråd
Lena
Andersson
justitieministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Sannfinländarna r.p.
bilaga
Vänsterförbundet r.p.
bilaga
professor
Olli
Mäenpää
bilaga
justitieministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
Liike Nyt r.p.
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljder
Regeringens proposition
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 24.2.2021: 
Sakkunniga: 
regeringsråd
Anne
Hartoneva
justitieministeriet
lagstiftningsråd
Juho
Martikainen
justitieministeriet
bilaga
jurist
Anna-Liisa
Sandvik
Brottspåföljdsmyndigheten
bilaga
brottspåföljdschef
Erja
Toivo
Tammerfors byrå för samhällspåföljder
bilaga
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 25.2.2021: 
Sakkunniga: 
biträdande justitieombudsman
Pasi
Pölönen
Riksdagens justitieombudsmans kansli
bilaga
direktör
Eeva
Säisä
Helsingfors fängelse
bilaga
ordförande
Antti
Santamäki
Vankilavirkailijain Liitto VVL ry
bilaga
ordförande
Pekko
Summanen
Rikosseuraamusalan henkilöstöyhdistys RikHe ry
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
finansministeriet
bilaga
inrikesministeriet
bilaga
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
försvarsministeriet
bilaga
Åklagarmyndigheten
bilaga
Riksfogdeämbetet
bilaga
Polisstyrelsen
bilaga
Rättsregistercentralen
bilaga
Migrationsverket
bilaga
Tullen
bilaga
Finlands Advokatförbund
bilaga
Folkpensionsanstalten
bilaga
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
arbets- och näringsministeriet
Domstolsverket
Gränsbevakningsväsendet
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 2.3.2021: 
Sakkunniga: 
regeringsråd
Auli
Valli-Lintu
social- och hälsovårdsministeriet
regeringsråd
Pirjo
Kainulainen
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
lagstiftningsråd
Jussi
Matikkala
justitieministeriet
lagstiftningsråd
Elina
Nyholm
justitieministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Erkki
Papunen
finansministeriet
bilaga
regeringsråd
Ilpo
Helismaa
inrikesministeriet
bilaga
lagstiftningsråd
Tiina
Ferm
inrikesministeriet
bilaga
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 3.3.2021: 
Sakkunniga: 
referendarieråd
Jarmo
Hirvonen
Riksdagens justitieombudsmans kansli
bilaga
justitieråd, JD
Eija
Siitari
högsta förvaltningsdomstolen
bilaga
överdomare
Ann-Mari
Pitkäranta
Helsingfors förvaltningsdomstol
bilaga
förvaltningsdirektör
Ritva
Kujala
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
bilaga
specialsakkunnig
Kirsi
Pollari
Centralförbundet för Barnskydd
bilaga
jurist
Patrik
Metsätähti
SOSTE Finlands social och hälsa rf
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Förbundet Utvecklingsstörning rf
bilaga
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 4.3.2021: 
Sakkunniga: 
konkursombudsman
Helena
Kontkanen
konkursombudsmannens byrå
bilaga
ledande lagman
Timo
Heikkinen
Östra Nylands tingsrätt
bilaga
statsåklagare
Mikko
Männikkö
Åklagarmyndigheten
bilaga
direktör
Eveliina
Vigelius
Hyvinvointiala HALI ry
bilaga
professor
Olli
Mäenpää
bilaga
professor
Sakari
Melander
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Ålands lagting
bilaga
Ålands landskapsregering
bilaga
Domstolsverket
bilaga
marknadsdomstolen
bilaga
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
bilaga
Barnombudsmannens byrå
bilaga
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
bilaga
Handikappforum rf
bilaga
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
​Finlands Kommunförbund
Finlands Advokatförbund
22
Övriga ärenden
23
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 5.3.2021 kl. 9.15 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 03-03-2021 13:52