Senast publicerat 07-09-2021 14:50

Dagordning StoD 25/2021 rd Stora utskottet Onsdag 8.9.2021 kl. 13.00

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

Asiantuntijoista päättäminen (3-5 §:t)

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act )

Statsrådets U-skrivelseU 28/2021 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 25/2021 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 17/2021 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

4.  Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens

Statsrådets E-utredningE 62/2021 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 17/2021 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

5.  Statsrådets utredning: Konferens om Europas framtid

Statsrådets E-utredningE 3/2020 rd
E-jatkokirjelmäEJ 1/2021 rd
E-jatkokirjelmäEJ 5/2021 rd

Utskottet beslutar om fortsatt utfrågning. Päätetään kutsua asiantuntijaksi Topi Juga, EU-asiantuntija, valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto, Yleisten EU-asioiden yksikkö 

Saapuneet U-asiat (6 - 13 §)

6.  Statsrådets skrivelse till riksdagen I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens förslag av den 2 juni till rådets förordning om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket, om funktionssättet för mekanismen och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1053/2013

Statsrådets U-skrivelseU 33/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. 

7.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2020/1706 vad gäller införande av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 34/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 

8.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens beräkningar för 2022 som hänför sig till beredningen av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 (budgeten; Europeiska unionen)

Statsrådets U-skrivelseU 35/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 

9.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens förordningar (reglering av hanteringen av informationssäkerhetsriskerna inom luftfarten)

Statsrådets U-skrivelseU 36/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. 

10.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 vad gäller begränsningar av tillträdet till unionens vatten

Statsrådets U-skrivelseU 37/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande. 

11.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkrediter

Statsrådets U-skrivelseU 38/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. 

12.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller förlängning av övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och fonder som inte är fondföretag samt till direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad (fondföretags faktablad)

Statsrådets U-skrivelseU 39/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. 

13.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 (MAR-förordningen) för att förbättra förutsägbarheten och förtydliga förfarandena vid tvistlösning när traditionella, momsbaserade och BNI-baserade egna medel tillhandahålls

Statsrådets U-skrivelseU 40/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 

Saapuneet E-asiat (14 - 30 §)

14.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - 2000 luvun yritysverotus

Statsrådets E-utredningE 84/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till finansutskottet. 

15.  Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut energiaperuskirjasopimuksen uudistamiseksi Euratomin puolesta

Statsrådets E-utredningE 85/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till ekonomiutskottet. 

16.  Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: Euroopan unionin datasäädös

Statsrådets E-utredningE 86/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till förvaltningsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottet, ekonomiutskottet och framtidsutskottet. 

Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till grundlagsutskottet. 

17.  Valtioneuvoston selvitys: Toimivaa ja kestävää Schengen-aluetta edistävä strategia

Statsrådets E-utredningE 87/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till förvaltningsutskottet. 

18.  Valtioneuvoston selvitys: Luonnos komission suuntaviivoiksi riskirahoituksen edistämistä koskevalle valtiontuelle

Statsrådets E-utredningE 88/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till ekonomiutskottet. 

19.  Valtioneuvoston selvitys: Luonnos komission tiedonannoksi: Vuoden 2022 suuntaviivat ilmastotoimiin, ympäristönsuojeluun ja energia-alalle myönnettävälle valtiontuelle (CEEAG)

Statsrådets E-utredningE 89/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till ekonomiutskottet. 

20.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM)vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV)tilinpäätös vuodelta 2020

Statsrådets E-utredningE 90/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till revisionsutskottet. 

21.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission tiedonanto EU–Venäjä-suhteista

Statsrådets E-utredningE 91/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet. 

22.  Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston päätökset Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian ja Tunisian tasavaltojen sekä Ukrainan välisten lentoliikennesopimusten allekirjoittamisesta

Statsrådets E-utredningE 92/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kommunikationsutskottet. 

23.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Covid-19-pandemiasta tähän asti saaduista kokemuksista

Statsrådets E-utredningE 93/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till social- och hälsovårdsutskottet. 

24.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen vastaus komission julkiseen kuulemiseen konfiskaatiodirektiivistä ja rikoshyötypäätöksestä

Statsrådets E-utredningE 94/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till förvaltningsutskottet och lagutskottet. 

25.  Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden – för starkare, sammanlänkade, resilienta och välmående landsbygdsområden 2040

Statsrådets E-utredningE 95/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till förvaltningsutskottet och jord- och skogsbruksutskottet. 

26.  Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission tiedonanto Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys 2021 -2027. Työterveys ja -turvallisuus muuttuvassa työelämässä

Statsrådets E-utredningE 96/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

27.  Valtioneuvoston selvitys: 55-valmiuspaketti tiedonanto - Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta

Statsrådets E-utredningE 97/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, ekonomiutskottet och miljöutskottet. 

Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till utrikesutskottet, finansutskottet och förvaltningsutskottet. 

Det besluts att ärendet sänds till arbetsdelegationen för beredning. 

28.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU)/2021/0953 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Statsrådets E-utredningE 98/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet. 

29.  Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi valtuuttaa komissio aloittamaan neuvottelut Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisestä Gibraltaria koskevasta sopimuksesta

Statsrådets E-utredningE 99/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet. 

30.  Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; komission täytäntöönpanopäätöksen luonnos; tietosuojan tason riittävyys Korean tasavallassa

Statsrådets E-utredningE 100/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till förvaltningsutskottet. 

Saapuneet jatkokirjelmät (31 - 34 §)

31.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om övergripande luftfartsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), Qatar och Förenade Arabemiraten, ett avtal om ett gemensamt luftrum med Turkiet, luftfartssäkerhetsavtal mellan Europeiska unionen och Kina och Japan samt ändring av luftfartssäkerhetsavtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater

Statsrådets U-skrivelseU 23/2017 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 4/2017 rd
U-jatkokirjelmäUJ 12/2021 rd

Den kompletterande skrivelsen UJ 12/2021 vp - U 23/2017 vp har inkommit till riksdagen. 

Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 12/2021 vp - U 23/2017 vp för eventuella åtgärder till kommunikationsutskottet 

32.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 (budgeten; Europeiska unionen)

Statsrådets U-skrivelseU 43/2020 rd
U-jatkokirjelmäUJ 43/2020 rd
U-jatkokirjelmäUJ 43/2020 rd
U-jatkokirjelmäUJ 47/2020 rd
U-jatkokirjelmäUJ 10/2021 rd
U-jatkokirjelmäUJ 11/2021 rd

Den kompletterande skrivelsen UJ 10/2021 vp - U 43/2020 vp har inkommit till riksdagen. 

Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 10/2021 vp - U 43/2020 vp för eventuella åtgärder till finansutskottet 

Den kompletterande skrivelsen UJ 11/2021 vp - U 43/2020 vp har inkommit till riksdagen. 

Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 11/2021 vp - U 43/2020 vp för eventuella åtgärder till finansutskottet 

33.  Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Japan 27.5.2021

Statsrådets E-utredningE 61/2021 rd
E-jatkokirjelmäEJ 8/2021 rd

Den kompletterande skrivelsen EJ 8/2021 vp - E 61/2021 vp har inkommit till riksdagen. 

Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen EJ 8/2021 vp - E 61/2021 vp för kännedom till utrikesutskottet. 

34.  Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Förenta staterna 15.6.2021

Statsrådets E-utredningE 71/2021 rd
E-jatkokirjelmäEJ 7/2021 rd

Den kompletterande skrivelsen EJ 7/2021 vp - E 71/2021 vp har inkommit till riksdagen. 

Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen EJ 7/2021 vp - E 71/2021 vp för kännedom till utrikesutskottet. 

Komission vastaus (35 §)

35.  Statsrådets utredning: Kommissionens strategiska framsynsrapport 2020 ”Strategisk framsyn – med riktning mot ett mer resilient Europa”

Statsrådets E-utredningE 130/2020 rd
Utskottets utlåtandeFrUU 3/2021 rd

Antecknas ha inkommit: Komission vastaus 30.8.2021 tulevaisuusvaliokunnan lausuntoon TuVL32021 vp - E 130/2020 vp ”Strateginen ennakointi – edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi”. 

Selvitysasiat kirjallisessa menettelyssä (kesän toimenpiteiden ja kuulemisten vahvistaminen virallisessa kokouksessa (36-57§:t)

36.  Eurogrubben, Ekofinrådet 17.-18.6.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 53/2021 rd

Rapportering 

Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 8.7.2021: 

Sakkunnig: 

  • minister Annika Saarikko 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

37.  Mötet i Europeiska unions råd 12.7.2021 (Rådet för utrikes frågor)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 61/2021 rd

Beredning 

Skriftligt förfarande 8.7.2021. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

38.  Inofficiella rådet för rättsliga och inrikes frågor 14.-16.7.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 62/2021 rd

Beredning 

Skriftligt förfarande 8.7.2021. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

39.  Mötet i Europeiska unions råd 19.7.2021 (Rådet för jordbruk och fiske)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 63/2021 rd

Beredning 

Skriftligt förfarande. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

40.  Inofficiella rådet för konkurrenskraft 19.-20.7.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 64/2021 rd

Beredning 

Skriftligt förfarande. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

41.  Inofficiella rådet för miljöfrågor 20.-21.7.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 65/2021 rd

Beredning 

Skriftligt förfarande 16.7.2021. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

42.  Inofficiella rådet för allmänna frågor 22.-23.7.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 66/2021 rd

Beredning 

Skriftligt förfarande 22.7.2021. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

43.  EU:n ulkoministerien epävirallinen videokokous 17.8.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 68/2021 rd

Beredning 

Skriftligt förfarande 17.8.2021. 

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit: "EU:n ulkoministerien epävirallinen videokokous 17.8.2021". 

Rapporteringen klar. 

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

44.  Inofficiell utrikesministermöte 2.-3.9.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 69/2021 rd

Beredning 

Skriftligt förfarande 27.8.2021. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

45.  Inofficiella jordbruk och fiskeministermöte 5.-7.9.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 74/2021 rd

Beredning 

Skriftligt förfarande 3.9.2021. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

46.  Inofficiella rådet för konkurrenskraft 22.3.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 17/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit: "Epävirallinen EU:n kilpailukykyministerien videokokous (sisämarkkinat, teollisuuspolitiikka) 22.3.2021". 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

47.  Rådet för utbildning, ungdom och kultur)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 36/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit:"EYCS; Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 17.-18. toukokuuta 2021". 

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

Rapporteringen klar. 

48.  Epävirallinen koheesioministerien kokous 18.5.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 37/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit:"Epävirallinen koheesioministereiden videokokous 18.5.2021". 

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

Rapporteringen klar. 

49.  Mötet i Europeiska unions råd 27.-28.5.2021 (Rådet för konkurrenskraft)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 43/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit:"Kilpailukykyneuvosto (sisämarkkinat, teollisuuspolitiikka)". 

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

Rapporteringen klar. 

50.  Mötet i Europeiska unions råd 3.-4.6.2021 (Rådet för transport och telekommunikation)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 46/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit:"Liikenneministerineuvosto". 

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

Rapporteringen klar. 

51.  Rådet för rättsliga och inrikes frågor 7.-8.6.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 47/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit: "OSA; Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 7.-8.6.2021; Sisäasiat". 

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

52.  Rådet för energi 11.6.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 48/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit: "Energianeuvosto 11.6.2021". 

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

Rapporteringen klar. 

53.  Rådet för miljöfrågor 10.6.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 49/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit: "Ympäristöneuvoston kokous 10.6.2021 Luxemburgissa". 

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

Rapporteringen klar. 

54.  Mötet i Europeiska unions råd 14.-15.6.2021 (Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 50/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

Rapporteringen klar. 

55.  Mötet i Europeiska unions råd 31.8.2021 (oikeus- ja sisäasiasioiden neuvosto)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 70/2021 rd

Beredning 

Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 30.8.2021: 

Sakkunnig: 

  • minister Maria Ohisalo 

Utredningen antecknas som mottagen. 

56.  Mötet i Europeiska unions råd 28.-29.6.2021 (Rådet för jordbruk och fiske)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 56/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

Rapporteringen klar. 

57.  Epävirallinen työ- ja sosiaalipolitiikkaministerien kokous 8.-9.7.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 59/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit: "EU/epävirallinen työ- ja sosiaaliministerikokous 8.-9.7.2021, Brdo pri Kranju, Slovenia". 

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

Rapporteringen klar. 

Muut asiat kokouksessa (omat asiat 58-59 §:t)

58.  EU:s framtidskonferens

Utskottets eget ärendeEÄ 21/2021 rd

Merkitään tiedoksi, että suuri valiokunta on kuullut julkisessa kuulemisessa eduskunnan EU-tulevaisuuskonferenssin valtuuskuntaa Turun Eurooppa-foorumissa 27.8.2021. 

59.  Inrikesministerns översikt över läget i Litauen och det anknytande mötet ordnat av ordförandelandet i EU

Utskottets eget ärendeEÄ 26/2021 rd

Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 18.8.2021: 

Sakkunnig: 

  • minister Maria Ohisalo 

Selvitysasiat (60 - 63§)

60.  Eurogrubben, Ekofinrådet 12.-13.7.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 60/2021 rd

Beredning 

Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 8.7.2021: 

Sakkunnig: 

  • minister Annika Saarikko 

Utredningen antecknas som mottagen. 

Rapportering 

Sakkunnig: 

  • minister Annika Saarikko 

Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Martti Salmierityisavustaja Petra Schulze-Steinen 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

61.  Mötet i Europeiska unions råd 26.7.2021 (Ekofinrådet)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 67/2021 rd

Beredning 

Skriftligt förfarande 21.7.2021. 

Rapportering 

Sakkunnig: 

  • minister Annika Saarikko 

Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Martti Salmierityisavustaja Petra Schulze-Steinen 

Rapporten antecknas ha inkommit 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

62.  Valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 6.9.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 72/2021 rd

Beredning 

Skriftligt förfarande 3.9.2021. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

Rapportering 

Sakkunnig: 

  • minister Annika Saarikko 

Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Martti Salmierityisavustaja Petra Schulze-Steinen 

Rapporten antecknas ha inkommit: "Valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 6.9.2021". 

Rapporteringen klar. 

63.  Eurogruppen, inofficiella finansministerimöte 10.-11.9.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 73/2021 rd

Beredning 

Sakkunnig: 

  • minister Annika Saarikko 

Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Martti Salmierityisavustaja Petra Schulze-Steinen 

Utredningen antecknas som mottagen. 

Päättyneet säädöshankkeet (64-81 §:t)

64.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014

Statsrådets U-skrivelseU 67/2018 rd
Utskottets utlåtandeJsUU 18/2018 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

65.  Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet COM (2018) 277 final

Statsrådets U-skrivelseU 68/2018 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 31/2018 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

66.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014

Statsrådets U-skrivelseU 74/2018 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 32/2018 rd
U-jatkokirjelmäUJ 35/2020 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

67.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering.

Statsrådets U-skrivelseU 81/2018 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 25/2018 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

68.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning 2018/XX [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF (ändring av VIS-förordningen samt ändring och upphävande vissa författningar i samband med det)

Statsrådets U-skrivelseU 93/2018 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 32/2018 rd
U-kompletterande utredningUKU 14/2020 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 10/2020 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

69.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (förutsättningar för åtkomst till Etias)

Statsrådets U-skrivelseU 10/2019 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 9/2019 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

70.  Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)

Statsrådets U-skrivelseU 2/2020 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 3/2020 rd
Utskottets utlåtandeMiUU 2/2020 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 7/2020 rd
Utskottets utlåtandeJsUU 8/2020 rd
U-kompletterande utredningUKU 21/2020 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 12/2020 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

71.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1303/2013 och 223/2014 samt om ändring av förslagen för programperioden 2021-2027 (stimulansåtgärder inom sammanhållningspolitiken)

Statsrådets U-skrivelseU 25/2020 rd
U-kompletterande utredningUKU 18/2020 rd
U-kompletterande utredningUKU 18/2020 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 13/2020 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

72.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning (lånefaciliteten för den offentliga sektorn)

Statsrådets U-skrivelseU 31/2020 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 15/2020 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

73.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)

Statsrådets U-skrivelseU 11/2020 rd
Utskottets utlåtandeJsUU 11/2020 rd
Utskottets utlåtandeMiUU 5/2020 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 12/2020 rd
Utskottets utlåtandeStoUU 5/2020 rd
U-jatkokirjelmäUJ 29/2020 rd
Utskottets utlåtandeMiUU 15/2020 rd
Utskottets utlåtandeJsUU 21/2020 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

74.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (COM(2020) 568 final) om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

Statsrådets U-skrivelseU 50/2020 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

75.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset

Statsrådets U-skrivelseU 22/2021 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

76.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg)

Statsrådets U-skrivelseU 24/2021 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

77.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg)

Statsrådets U-skrivelseU 25/2021 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

78.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 26/2021 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

79.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 27/2021 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

80.  Statsrådets utredning: Brev från inrikesministeriet till riksdagen: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem samt om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och om ändring av förordning (EU) yyyy/xxx [Ecris-TCN] och om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861

Statsrådets E-utredningE 126/2018 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 45/2018 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

81.  Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning

Statsrådets E-utredningE 71/2020 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

82.  Statsrådets utredning: Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset

Statsrådets E-utredningE 49/2021 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

83.  Subsidiaritetsförfarande

En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. 

84.  Övriga ärenden

Art 13 -virtuaalikokous ti 28.9, kokoonpano TaV, Vav ja SuV (2+2+2) Ilmoittautuneet VaV pj. ed. Koskinen 

85.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdag den 15.9.2021 kl 13.00