Senast publicerat 03-12-2021 11:31

Dagordning StoD 44/2021 rd Stora utskottet Fredag 3.12.2021 kl. 13.30

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

Saapuneet U-lausunnot

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)

Statsrådets U-skrivelseU 71/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet. 

Päätösasiat ( 4-9 §:t)

4.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen (direktivet om minimilöner)

Statsrådets U-skrivelseU 69/2020 rd
U-jatkokirjelmäUJ 9/2021 vp
U-jatkokirjelmäUJ 20/2021 vp

Ställningstagandet av arbetslivs- och jämställdhetsutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. UJ 20/2021 vp - U 69/2020 vp 

5.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (COM (2021) 93 final) om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer

Statsrådets U-skrivelseU 23/2021 rd
Utskottets utlåtandeAjUU 10/2021 rd
U-jatkokirjelmäUJ 22/2021 vp

Ställningstagandet av arbetslivs- och jämställdhetsutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. UJ 22/2021 vp - U 23/2021 vp 

6.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning

Statsrådets U-skrivelseU 63/2021 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 33/2021 rd

Kommunikationsutskottet: KoUU 33/2021 rd. 

7.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1387/2013 (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 67/2021 rd

Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 

8.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1388/2013 (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 68/2021 rd

Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 

9.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om en ram för åtgärder som ska säkerställa försörjning av krisnödvändiga medicinska motåtgärder i händelse av ett hot mot folkhälsan på unionsnivå

Statsrådets U-skrivelseU 70/2021 rd

Ställningstagandet av social- och hälsovårdsutskottet antecknas som inkommet: 

Saapuneet E-asioita koskevat kannanotot

10.  Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport och Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF) årsredovisning för 2020

Statsrådets E-utredningE 90/2021 rd

Ställningstagandet av revisionsutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. Finansministeriet har lämnat utskottet en lägesrapport om Finlands åtaganden och förbindelser i anslutning till EU-medlemskapet.Det är enligt utskottet bra att riksdagen får dels årsbokslutet från ESM och den årliga rapporten från revisionsnämnden, dels bokslutet från EFSF, rapporten från ledningen och rapporten från revisorerna för behandling så snart som möjligt efter att de har publicerats. 

Det besluts att fackutskottets ställningstagande skickas för kännedom till statsrådet. 

Ei toimenpiteitä -ilmoitukset

11.  Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2022

Statsrådets E-utredningE 122/2021 rd

Ett meddelande från jord- och skogsbruksutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

12.  Övriga ärenden

Valiokunnassa kuultavana suurlähettiläs Markku Keinänen, Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa 

Selvitysasiat (13-20 §)

13.  Mötet i Europeiska unions råd 15.10.2021 (Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 83/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Sakkunniga: 

 • minister Thomas Blomqvist 
 • minister Tuula Haatainen 
 • minister Krista Kiuru 

Avustajinaan:hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriöjohtaja Tanja Auvinen, sosiaali- ja terveysministeriöneuvotteleva virkamies Sarita Friman, sosiaali- ja terveysministeriöneuvotteleva virkamies Yrsa Nyman, sosiaali- ja terveysministeriöneuvotteleva virkamies Ulla Närhi, sosiaali- ja terveysministeriöneuvotteleva virkamies Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

14.  Mötet i Europeiska unions råd 6.-7.12.2021 (Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 111/2021 rd

Beredning 

Sakkunniga: 

 • minister Thomas Blomqvist 
 • minister Tuula Haatainen 
 • minister Krista Kiuru 

Avustajinaan:hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriöjohtaja Tanja Auvinen, sosiaali- ja terveysministeriöneuvotteleva virkamies Sarita Friman, sosiaali- ja terveysministeriöneuvotteleva virkamies Yrsa Nyman, sosiaali- ja terveysministeriöneuvotteleva virkamies Ulla Närhi, sosiaali- ja terveysministeriöneuvotteleva virkamies Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö 

Utredningen antecknas som mottagen. 

15.  Eurogrubben, Ekofinrådet 8.-9.11.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 93/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit: "ECOFIN-neuvoston 9.11.2021 ja Euroryhmän 8.11.2021 kokoukset, Bryssel: Yhteenvetoraportti". 

Sakkunnig: 

 • minister Annika Saarikko 

Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenhallitusneuvos Suvi Anttilafinanssineuvos Susanna Ikonenfinanssineuvos Jouni Sinivuorineuvotteleva virkamies Anna Hyvärinenerityisavustaja Petra Schulze-Steinenvaltiovarainministeriö 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

16.  Mötet i Europeiska unions råd 12.11.2021 (Ekofinrådet, budgetfrågor)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 95/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Sakkunnig: 

 • minister Annika Saarikko 

Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenhallitusneuvos Suvi Anttilafinanssineuvos Susanna Ikonenfinanssineuvos Jouni Sinivuorineuvotteleva virkamies Anna Hyvärinenerityisavustaja Petra Schulze-Steinenvaltiovarainministeriö 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

17.  Eurogrubben, Ekofinrådet 6.-7.12.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 108/2021 rd

Beredning 

Sakkunnig: 

 • minister Annika Saarikko 

Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenhallitusneuvos Suvi Anttilafinanssineuvos Susanna Ikonenfinanssineuvos Jouni Sinivuorineuvotteleva virkamies Anna Hyvärinenerityisavustaja Petra Schulze-Steinenvaltiovarainministeriö 

Utredningen antecknas som mottagen. 

18.  Mötet i Europeiska unions råd 7.-8.10.2021 (Rådet för rättsliga och inrikes frågor)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 82/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit: "OSA; Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 7.-8.10.2021; Sisäasiat". 

Sakkunniga: 

 • minister Anna-Maja Henriksson 
 • minister Krista Mikkonen 

Avustajinaan:ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriöerityisasiantuntija Riikka Rytkönen, sisäministeriöneuvotteleva virkamies Katri Niskanen, sisäministeriö 

Utredningen antecknas som mottagen. 

Rapporteringen klar. 

19.  Mötet i Europeiska unions råd 9.-10.12.2021 (Rådet för rättsliga och inrikes frågor)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 110/2021 rd

Beredning 

Sakkunniga: 

 • minister Anna-Maja Henriksson 
 • minister Krista Mikkonen 

Avustajinaan:ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriöerityisasiantuntija Riikka Rytkönen, sisäministeriöneuvotteleva virkamies Katri Niskanen, sisäministeriö 

Utredningen antecknas som mottagen. 

20.  Mötet i Europeiska unions råd 9.12.2021 (Rådet för transport, telekommunikation och energi)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 109/2021 rd

Beredning 

Sakkunnig: 

 • statssekreterare Pilvi Torsti arbets- och näringsministeriet

Frånvarande med förhinder: 

 • minister Timo Harakka 

Avustajinaan:yksikön johtaja Päivi Antikainenerityisasiantuntija Nilla Möller 

Utredningen antecknas som mottagen. 

Selvitysasiat kirjallisessa menettelyssä (21 §)

21.  Inofficiell hälsovårdministermöte 12.10.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 85/2021 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Rapporteringen klar. 

Utredningen antecknas som mottagen. 

22.  Övriga ärenden

SuV:n syys- ja kevätistuntokauden kokoussuunnitelma 

23.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdag 8.12.2021