Senast publicerat 27-11-2021 09:51

Regeringens proposition RP 1/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål upphävs på grund av att Polen har sagt upp överenskommelsen. 

Den i propositionen föreslagna lagen avses träda i kraft 16 oktober 2021 samtidigt som överenskommelsen upphör att gälla. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

1.1  Bakgrund

I denna proposition föreslås det att lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål upphävs. Polen sade upp överenskommelsen den 11 juli 2019. 

1.2  Beredning

Propositionen har beretts vid justitieministeriet. 

Nuläge och bedömning av nuläget

Mellan Finland och Polen gäller en i Helsingfors den 27 maj 1980 ingången överenskommelse om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål, nedan överenskommelsen. Enligt överenskommelsen åtnjuter fördragsslutande parts medborgare på den andra fördragsslutande partens område vid domstolar och åklagarmyndig-heter samt vid andra sådana myndigheter, till vilkas behörighet mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt brottmål hör, samma rättsskydd i fråga om person och egendom som de egna medborgarna. 

Förslaget och dess konsekvenser

Syftet med propositionen är att på grund av att överenskommelsen mellan Finland och Polen upphör att gälla till riksdagen lämna för godkännande en lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 16 oktober 2021 samtidigt som överenskommelsen upphör att gälla. 

Eftersom Polen har sagt upp överenskommelsen, behövs inte riksdagens samtycke för uppsägning av överenskommelsen. Det måste dock föreskrivas genom lag om upphävande av ikraftträdandelagen. 

Överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål har godkänts i riksdagen med enkel majoritet, och lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen har stiftats i vanlig lagstiftningsordning. 

Enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) innehåller överenskommelsen inga bestämmelser i ärenden som hör till landskapets behörighet. Enligt självstyrelselagen för Åland behövs lagtingets bifall inte heller generellt för uppsägning av en överenskommelse eller för en lag om upphävande av en lag. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familje-rättslig natur samt i brottmål 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål (685/1981). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 4 februari 2021 
Statsminister Sanna Marin 
Justitieminister Anna-Maja Henriksson