Senast publicerat 03-11-2021 13:57

Regeringens proposition RP 160/2017 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare ändras så att de avgifter som tas ut hos lantbruksföretagarna för vikariehjälp som används 2018 sänks. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018 och avses gälla till och med den 31 december 2018. 

MOTIVERING

Nuläge

Enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) har en lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion som huvudsyssla rätt till 26 dagar semester per år. En förutsättning för att få avbytarservice är att lantbruksföretagaren i regel omfattas av den så kallade obligatoriska LFöPL-försäkringen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), att det är fråga om ett mikroföretag eller ett litet eller medelstort företag och att husdjursproduktionen omfattar minst sex sådana husdjursenheter som fastställts genom förordning. Vid tidpunkten för avbytarservicen kan lantbruksföretagaren inte få vissa pensioner som utgör hinder, och det får inte vara ett företag som har svårigheter eller ett företag som har ett obetalt återbetalningskrav utfärdat av kommissionen. 

En lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion har rätt till vikariehjälp då han eller hon av en tillfällig orsak som föreskrivs i lagen inte har möjlighet att sköta de nödvändiga göromål som hör till skötseln av företaget. I lagen fastställs maximitiden för vikariehjälpen i fråga om respektive grund. 

Med undantag av det övervakningsbesök och den beredskap som eventuellt hänför sig till semestern är semestern avgiftsfri, och hos den som får vikariehjälp tas det ut en timavgift för vikariehjälpen. Avgiften för vikariehjälpen innefattar en grunddel på 3 euro samt en inkomstrelaterad del som bestäms enligt FöPL-arbetsinkomsten för den som får vikariehjälp. När timavgiften fastställs divideras arbetsinkomsten med 5400. Storleken på avgiften för vikariehjälpen är i vissa fall beroende av på vilka grunder vikariehjälpen har fåtts. Om vikariehjälp ges med grund i moderskapspenningen, tas avgiften enligt huvudregeln ut sänkt med 50 procent. Om den som får vikariehjälp har löne- eller företagarinkomst på grund av arbete utanför gården, tas avgiften ut förhöjd med 50 procent. Detsamma gäller om grunden för vikariehjälp är vård av ett barn som inte fyllt 3 år. För vikariehjälp på grund av organisering av företagsverksamheten tas en fast avgift ut per timme, dvs. 13,66 euro per timme enligt nivån för lönekoefficienten 2017. 

År 2017 gäller dock en temporär lag enligt vilken timavgiften för vikariehjälpen ska sänkas med 31 procent vid vikariehjälp som används 2017, och för vikariehjälp på grund av organisering av företagsverksamheten tas det 2017 ut en avgift på 12 euro per timme. 

År 2017 finns det uppskattningsvis ca 17 000 lantbruksföretagare som var berättigade till semester, och antalet avbytta semesterdagar var ca 435 000. Vikariehjälp utnyttjas av uppskattningsvis ca 5 700 lantbruksföretagare, och antalet vikariehjälpsdagar är uppskattningsvis ca 288 000. 

Vid budgetförhandlingarna 2017 beslutade regeringen att anvisa en satsning på 1 miljon euro för en partiell sänkning av avgifterna för vikariehjälp inom avbytarservicen. Med de sänkta avgifterna vill man stödja lantbruksföretagare så att de orkar arbeta i det ekonomiskt utmanande läget. 

Föreslagna ändringar

I propositionen föreslås det att det till 27 § i lagen om avbytarservice fogas ett nytt 2 mom. enligt vilket den timavgift som fastställs i paragrafens 1 mom. ska sänkas med 4,59 procent för vikariehjälp som används 2018. I och med detta kommer sänkningen av avgiften för vikariehjälpen att leda till en sänkning av klientavgiften vid samtliga grunder för vikariehjälp, utom när det gäller avgiften för sådan vikariehjälp som ges på grund av organisering av företagsverksamheten. 

I propositionen föreslås det att det till 27 b § i lagen om avbytarservice fogas ett nytt 2 mom. enligt vilket den klientavgift som ska tas ut för vikariehjälp som används 2018 på grund av organisering av företagsverksamheten ska vara 12 euro per timme år 2018. Utan en sänkning av avgiften skulle avgiften enligt nivån för lönekoefficienten för 2018 uppgå till uppskattningsvis 13,77 euro per timme. 

Avgiftssänkningarna ska tillämpas på avbytarservice som används 2018 och på de avgifter som tas ut för 2018. 

Propositionens konsekvenser

3.1  Ekonomiska konsekvenser

Om avgiften för vikariehjälp sänks med 4,59 procent och den fasta timavgift som beviljats för vikariehjälp på grund av organisering av företagsverksamheten sänks till 12 euro per timme, kommer det att medföra ytterligare kostnader för uppskattningsvis 1 miljon euro sammanlagt. Kostnaderna antas uppkomma på basis av antagandet att användningen av vikariehjälp ökar med 1 procent och att beloppet av klientavgifterna minskar med 4,59 procent. 

3.2  Konsekvenser för serviceanvändarna

Gårdarnas svaga lönsamhet har ökat företagarnas mentala belastning ytterligare. Syftet med propositionen är att stödja företagare som har betalningssvårigheter och lantbruksföretagare som behöver stöd för att orka i arbetet samt att främja möjligheterna att kombinera familj och arbete. 

Rätt till vikariehjälp har företagaren då han eller hon av en tillfällig orsak som föreskrivs i lagen inte har möjlighet att sköta de nödvändiga göromål som hör till skötseln av företaget. Av vikariehjälpen används cirka 97 procent vid arbetsoförmåga och för familjeledigheter. De betalningssvårigheter som lantbruksföretagare har på grund av det svåra ekonomiska läget leder till att allt fler företagare arbetar när de är sjuka och att familjeledigheter inte används. Genom att sänka avgiften för vikariehjälp strävar man efter att stödja företagares möjligheter att vara borta från arbetet även när de är sjuka eller behöver familjeledigt. 

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med sakkunniga från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. 

Lagförslaget behandlades i delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning den 10 oktober 2017. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och avses gälla till och med den 31 december 2018. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 27 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996), sådan paragrafen lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 2 mom. och till 27 b §, sådan paragrafen lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 2 mom. som följer: 
27 § Avgifter för vikariehjälp 
Kläm 
Den timavgift som fastställts på basis av arbetsinkomsten och enligt 1 mom. ska sänkas med 4,59 procent vid vikariehjälp som används 2018. 
27 b § Avgift för vikariehjälp som lämnas på grund av organisering av företagsverksamheten 
Kläm 
Trots det som föreskrivs i 1 mom., tas det för vikariehjälp som med stöd av 7 i § används 2018 ut en avgift på 12 euro per timme hos den som får vikariehjälpen. Trots det som föreskrivs i 47 b § 2 mom., motsvarar det belopp som nämns i detta moment nivån på lönekoefficienten för 2018. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2018. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 26 oktober 2017 
Statsminister Juha Sipilä 
Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko