Senast publicerat 03-11-2021 13:51

Regeringens proposition RP 169/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det i augusti 2018 mellan de nordiska länderna ingångna protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. 

Genom protokollet ändras de bestämmelser som berör preambel, allmänna beskattningsregler och förfarandet vid ömsesidig överenskommelse.  

Protokollet träder i kraft den trettionde dagen efter den då samtliga avtalsslutande staterna har meddelat det finska utrikesministeriet att protokollet har godkänts. 

I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av vissa bestämmelser i protokollet. Avsikten är att lagen träder i kraft vid en av statsrådets förordning fastställd tidpunkt samtidigt med protokollet. 

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläget

Mellan de nordiska länderna gäller det i Helsingfors 23 september 1996 ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 26/1997). Avtalet trädde i kraft den 11 maj 1997 och dess bestämmelser har tillämpats för första gången, i fråga om källskatt, på inkomst som har förvärvats den 1 januari 1998 eller senare, och i fråga om övriga inkomstskatter, på skatter som bestämts för skatteår som har börjat den 1 januari 1998 eller senare. Avtalet har ändrats genom protokoll som har ingåtts i Helsingfors den 6 oktober 1997 och den 4 april 2008 (FördrS 95/1997 och 127/2008). 

Propositionens ekonomiska verkningar

Bestämmelserna i protokollet berör huvudsakligen bekämpning av skatteflykt. Tillämpningen av bestämmelserna kan betyda att de förmåner som baserar sig i avtalsbestämmelser inte tillämpas i några fall.  

Propositionen har inte sådana betydande ekonomiska verkningar som kan förutsägas. 

Beredningen av ärendet

Efter överläggningar mellan de nordiska finansförvaltningarna nåddes enighet om ett protokollutkast. Protokollet undertecknades i Helsingfors den 29 augusti 2018. 

DETALJMOTIVERING

Protokollets innehåll

Artikel I. Genom denna artikel skall preambel i avtalet ändras. I den nya preambeln nämns, jämte den tidigare målsättningen att ingå avtal för att undvika dubbelbeskattning, den målsättning att avtalsparterna inte önskar skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt däri inbegripet "treaty shopping", genom vilken man syftar till att personer med hemvist utanför avtalsstaterna indirekt ska åtnjuta förmåner enligt avtalet. 

Preambeln motsvarar huvudsakligen artikel 6 (Syftet med ett inberäknat skatteavtal) stycke 1 i del III (Avtalsmissbruk) i multilateral konvention av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka erosion av skattebasen och vinstförflyttningar (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, Multilateral Instrument, nedan MLI). Konventionen baserar sig på OECD:s utredning om skattebaserosion och vinstförflyttning (BEPS, Base Erosion and Profit Shifting) som OECD publicerade år 2013. 

Artikel II. Genom denna artikel införs i artikel 26 (Allmänna beskattningsregler) ett nytt stycke 4 som berör beviljande av förmåner enligt avtalet. I det nuvarande avtalet finns ingen motsvarande allmän bestämmelse.  

Enligt den första meningen i stycke 4 ska en förmån enligt avtalet, utan hinder av övriga bestämmelserna i avtalet, inte ges i fråga om en inkomst eller förmögenhetstillgång, om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan konkluderas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i denna förmån var att få denna förmån. Enligt den andra meningen kan en förmån emellertid ges om det fastställs att åtnjutandet av förmånen under dessa omständigheter är i enlighet med avtalets ändamål och syfte. 

Stycke 4 motsvarar det test av det huvudsakliga syftet (PPT, Principal Purpose Test) som ingår i artikel 7 (Förhindrande av avtalsmissbruk) stycke 1 i del III (Avtalsmissbruk) av MLI.  

Artikel III. Genom denna artikel ersätts artikel 28 stycke 1 (Förfarande vid ömsesidig överenskommelse). Person som anser att i en eller flera av de avtalsslutande staterna vidtagits åtgärder som för denna person medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna, inte endast i den avtalsstat som är denna persons hemviststat eller i den stat i vilken denna person är medborgare. Tidsfrist inom vilken saken ska läggas fram, är (liksom nuförtiden) fem år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.  

Stycke 1 motsvarar huvudsakligen Artikel 16 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) stycke 1 i del V (Förbättrad tvistelösning) av MLI med den skillnaden att tidsfristen är fem år i stället för tre år. 

Artikel IV. Den föreslagna ändringen berör uteslutligen Färöarna. 

Artikel V. Bestämmelserna om protokollets ikraftträdande ingår i denna artikel. 

Motivering till lagförslaget

I 95 § 1 mom. grundlagen förutsätts att sådana bestämmelser i internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen sätts nationellt i kraft genom en särskild lag om införande.  

Propositionen innehåller ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.  

1 §. Genom 1 § i lagförslaget sätts i kraft de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen.  

2 §. Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftning utfärdas genom förordning av statsrådet.  

3 §. Om ikraftträdandet utfärdas genom förordning av statsrådet. Lagen avses träda i kraft samtidigt med protokollet. 

Ikraftträdande

Protokoll träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har meddelat det finska utrikesministeriet att protokollet har godkänts. Protokollets bestämmelser tillämpas på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då protokollet träder i kraft eller senare. 

Protokollet innehåller bestämmelser som hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Därför måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att ikraftträdandelagen som ingår i propositionen ska träda i kraft i landskapet Åland. 

Behovet av riksdagens samtycke och lagstiftningsordning

Enligt 94 § 1 mom. grundlagen godkänner riksdagen fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Det tillägg beträffande avtalets ändamål i artikel I enligt vilket avtalsparterna inte önskar skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt, innehåller en bestämmelse som styr avtalets tolkning och således en bestämmelse som är förknippad med beskattning. Artikel II som berör bekämpning av skatteflykt kan leda till att skattenedsättning eller -undantag inte beviljas och artikel III omfattar bestämmelser om den skatteskyldiges rättigheter. Artiklarna I—III omfattar således bestämmelser som hör till området för lagstiftning, och därför kräver protokollet till dessa delar riksdagens godkännande. 

De bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen är inte sådana som kräver lagstiftningsordning enligt 94 § 2 mom. grundlagen. Det i propositionen ingående lagförslaget kan därför godkännas i samma lagstiftningsordning som en vanlig lag.  

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § grundlagen föreslås att  

riksdagen godkänner det i Helsingfors den 29 augusti 2018 ingångna protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.  
Kläm 

Eftersom protokollet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag:  

Lagförslag

Lag  om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
1 §  
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Helsingfors den 29 augusti 2018 ingångna protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 26/1997) gäller som lag sådana som Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftning utfärdas genom förordning av statsrådet.  
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 4 oktober 2018 
Statsminister  Juha Sipilä 
Finansminister Petteri Orpo 
Protokollstext

PROTOKOLL

om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre samt Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar, 

– som önskar ingå ett protokoll om ändring i avtalet den 23 september 1996 för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, såsom ändrat genom protokoll den 6 oktober 1997 och protokoll den 4 april 2008 (i det följande benämnt ”avtalet”), 

– som konstaterar att i fråga om Färöarna handhavandet även i förhållande till utlandet av de sakområden som omfattas av detta avtal hör till Färöarnas självstyrelsekompetens, 

har kommit överens om följande: 

Artikel I

Avtalets preambel utgår och ersätts av följande: 

”Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre samt Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar, 

som önskar ingå avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (i det följande benämnt ”avtalet”), utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt (däri inbegripet genom så kallad ”treaty shopping”, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta avtal indirekt ska åtnjuta förmåner enligt detta avtal), 

som konstaterar att i fråga om Färöarna handhavandet även i förhållande till utlandet av de sakområden som omfattas av detta avtal hör till Färöarnas självstyrelsekompetens, 

har kommit överens om följande:” 

Artikel II

I artikel 26 (Allmänna beskattningsregler) införs följande nya stycke 4: 

”4. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska en förmån enligt avtalet inte kunna åtnjutas i fråga om en inkomst eller en förmögenhetstillgång, om det med hänsyn till alla relevanta omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att komma i åtnjutande av förmånen. Detta gäller dock inte om det fastställs att åtnjutandet av förmånen under dessa omständigheter är i enlighet med avtalets ändamål och syfte.” 

Artikel III

Stycke 1 i artikel 28 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) utgår och ersätts av följande bestämmelser: 

”1. Om en person anser att i en eller flera av de avtalsslutande staterna vidtagits åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna. Saken ska läggas fram inom fem år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.” 

Artikel IV

Stycke 2 i protokollsanteckning X (till artikel 25) i protokollet till avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser: 

”2. Bestämmelserna i artikel 25 stycke 2 punkt c) kan upphävas på begäran av Färöarna.  

Begäran om en sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse till envar av de andra avtalsslutande staterna. Ändringen träder i kraft trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit sådan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas i fråga om skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då ändringen träder i kraft eller senare.”  

Artikel V

1. Detta protokoll träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har meddelat det finska utrikesministeriet att protokollet har godkänts. Det finska utrikesministeriet underrättar de övriga avtalsslutande staterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för protokollets ikraftträdande. 

2. Efter protokollets ikraftträdande tillämpas dess bestämmelser på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då protokollet träder i kraft eller senare. 

3. Detta protokoll ska förbli i kraft så länge avtalet är i kraft. 

Originalexemplaret till detta protokoll deponeras hos det finska utrikesministeriet, som tillställer de övriga avtalsslutande staterna bestyrkta kopior därav. 

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden undertecknat detta protokoll. 

Som skedde i Helsingfors den 29 augusti 2018 i ett exemplar på danska, färöiska, finska, isländska, norska och svenska språken, varvid på svenska språket utfärdades två texter, en för Finland och en för Sverige, vilka samtliga texter har samma giltighet.