Senast publicerat 01-12-2021 09:39

Regeringens proposition RP 222/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster ska ändras. Syftet med propositionen är en teknisk rättelse av ikraftträdandebestämmelsen. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022 eller så snart som möjligt därefter. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

1.1  Bakgrund

Regeringen lämnade den 16 september 2021 till riksdagen en proposition om ändring av lagstiftning om finansmarknaden för återhämtning efter covid-19-pandemin (RP 126/2021 rd). Riksdagens ekonomiutskott lämnade ett betänkande om propositionen (EkUB 29/2021 rd) den 27 oktober 2021 och riksdagen godkände lagarna (RSv 153/2021 rd) den 11 november 2021. I den propositionens lagförslag 1 fattas en ikraftträdandebestämmelse som förts fram på andra ställen i propositionen och som avsåg 1 kap. 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012). Den syftade till att så snart som möjligt sätta dessa punkter i kraft. Till följd av detta kommer 1 kap. 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten i lagen om investeringstjänster att träda i kraft den 28 februari 2022, trots att det ursprungligen varit meningen att dessa punkter skulle träda i kraft så snart som möjligt efter att lagarna stadfästs.  

Det är fråga om en bestämmelseändring som hänför sig till det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2020/1503 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och som grundar sig på den ändring av artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, som genomfördes i samband med att förordningen i fråga antogs. Till artikeln fogades en ny led p. De ändringar i den nationella lagstiftningen som föranleds av artikeländringen borde ha gjorts senast den 10 maj 2021. 

1.2  Beredning

Propositionen har beretts vid finansministeriet. 

På grund av propositionens brådskande natur görs en avvikelse från anvisningarna om hörande vid författningsberedning, och det har därför inte ordnats någon sedvanlig remissbehandling. Propositionen RP 126/2021 rd var på remiss den 30 mars–9 maj 2021. 

Bakgrundsmaterialet till regeringens proposition RP 126/2021 rd finns på adressen https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM012:00/2021.  

Propositionens syfte och förslagen

Denna proposition syftar till att ändra ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster (939/2021) så att ikraftträdandet av 1 kap. 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten i den ändringslagen tidigareläggs så att det motsvarar motiveringarna i RP 126/2021 rd. Den föreslagna ändringen avses träda i kraft den 1 januari 2022 eller så snart som möjligt därefter. Det är fråga om en teknisk ändring. 

Ikraftträdande

Det föreslås att lagen träder i kraft den 1 januari 2022 eller så snart som möjligt därefter. 

Samband med andra propositioner

Det föreslås att 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagförslag 1 i regeringens proposition RP 126/2021 rd ändras genom denna proposition. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan, föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster (939/2021) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022. Punkterna 5 och 6 i lagens 1 kap. 2 § 1 mom. träder dock i kraft redan den 1 januari 2022 eller så snart som möjligt därefter. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 25.11.2021 
Statsminister Sanna Marin 
Finansminister Annika Saarikko