Senast publicerat 21-10-2022 12:54

Regeringens proposition RP 223/2022 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att värnpliktslagen ändras.  

Enligt förslaget ska organiserings ansvaret för de värnpliktigas på förhand utförda hälsoundersökningar i samband med uppbåd och för förordnande av läkare till uppbåd överföras till välfärdsområdena i enlighet med social- och hälsovårdsreformen. I värnpliktslagen ska det dessutom göras tekniska ändringar i anslutning till familjeledighetsreformen. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är strukturreformen av social- och hälsotjänsterna (social- och hälsovårdsreformen) samt familjeledighetsreformen en del av den strategiska helheten för ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland.  

Statsminister Sanna Marins regering överlämnade den 8 december 2020 en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 241/2020 rd). Lagarna fastställdes den 29 juni 2021 och ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet övergår i sin helhet till välfärdsområdena den 1 januari 2023.  

I Finland bildas 21 välfärdsområden som tar över de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som kommunerna för närvarande ansvarar för. I Nyland avviker ansvaret för ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet från lösningen för landet i övrigt så att Helsingfors stad dock fortfarande har ansvaret för att ordna tjänsterna. I Nyland ansvarar också fyra välfärdsområden för ordnandet av tjänsterna och inom hälso- och sjukvården dessutom HUS-sammanslutningen. Ansvaret för att ordna hälso- och sjukvården fördelas mellan välfärdsområdena, Helsingfors och HUS-sammanslutningen på det sätt som fastställs i lag och i avtalet om ordnande av social- och hälsovården.  

Statsminister Marins regering lämnade propositionen med föräldraledighetsreformen (RP 129/2021 rd) till riksdagen den 16 september 2021. Genom ändringarna genomfördes dessutom Europaparlamentets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU, det så kallade direktivet om balans i arbetslivet. Syftet med ändringarna är att främja jämställdheten mellan könen i arbetslivet och möjligheterna att förena arbete och familjeliv. Familjeledighetsreformen trädde i kraft den 1 augusti 2022. 

I denna proposition föreslås det att välfärdsområdena ska ansvara för att ordna de hälsoundersökningar av värnpliktiga som i enlighet med värnpliktslagen utförs på förhand i samband med uppbåd. I propositionen föreslås vidare ändringar av teknisk natur som motsvarar terminologin i familjeledighetsreformen. 

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen har beretts som tjänsteuppdrag vid försvarsministeriet och propositionsutkastet var på remiss mellan den 6 och den 19 september 2022. Utlåtande begärdes av myndigheter inom försvarsförvaltningen, föreningar och ministerier.  

De handlingar som gäller lagstiftningsprojektet finns i statsrådets tjänst för projektinformation med projektkoden PLM006:00/2022. 

Nuläge och bedömning av nuläget

2.1  Allmänt

Värnpliktslagen omarbetades i sin helhet 2007. Det primära syftet med omarbetningen var då att göra värnpliktslagen förenlig med grundlagen samt att uppdatera den och göra den mer välfungerande. 

I värnpliktslagen föreskrivs om fullgörandet av skyldigheten att försvara landet som värnpliktig vid Försvarsmakten. Lagen innehåller grundläggande bestämmelser om uppbåd och besiktning av tjänstedugligheten, förordnande till tjänstgöring och anordnande av tjänstgöringen, vapenfri tjänst och tjänstgöring som inte baserar sig på skyldighet att försvara landet, extra tjänstgöring och tjänstgöring vid mobilisering samt förmåner som hör samman med värnplikten. I lagen finns dessutom bestämmelser om befrielse från beväringstjänsten på grundval av tjänstgöring som fullgjorts i en annan stat och på grundval av medborgarskap i en annan stat. I lagen ingår också straffbestämmelser och bestämmelser om ändringssökande. I lagen föreskrivs vidare om förordnandet av en värnpliktig till handräcknings- och räddningsuppgifter samt till andra uppgifter som i lag föreskrivs för Försvarsmakten. 

Regionalbyrån planerar och leder enligt värnpliktslagen det militära försvaret inom sitt område, anordnar uppbåden och behandlar ärenden som gäller värnplikten. Besvärsinstans i ärenden som gäller värnplikt är centralnämnden för uppbådsärenden.  

Uppbådssystemet har varit i bruk sedan 1800-talet och är fortfarande ett användbart förfarande när de tjänstedugliga männen från åldersklassen förordnas till tjänstgöring. Vid uppbådet ska myndigheten behandla ärendet om förordnande av den värnpliktige till tjänstgöring så nära den värnpliktiges hemvist som möjligt vid ett tillfälle där den värnpliktige själv är närvarande och hörs. Samtidigt kan det ges viktig information om beväringstjänsten och försvarsmakten. Vid uppbådet fattas besluten av uppbådsnämnden, till vilken utöver de militära medlemmarna hör en företrädare för kommunen. De praktiska arrangemangen kring uppbådet ankommer på regionalbyrån.  

2.2  Kommunens uppgifter i samband med uppbådet

I 22 § i värnpliktslagen föreskrivs det om de uppgifter som kommunen av tradition har vid verkställandet av uppbådet. Kommunen ska på framställning av regionalbyrån ordna hälsoundersökning på förhand, ett behövligt antal läkare till uppbådet och behövliga lokaler för uppbådet och dessutom utse en representant till uppbådsnämnden. Enligt 31 § 2 mom. hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) är kommunen också skyldig att förordna en läkare inom primärvården att tjänstgöra som läkare vid undersökning av värnpliktiga då uppbådsmyndigheterna anhållit om detta hos det organ som avses i 6 § 1 mom. i folkhälsolagen. Enligt 4 § i statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) avtalar regionalbyrån med kommunen om den plats där hälsoundersökning på förhand utförs och meddelar den som verkställer hälsoundersökningen vilka uppbådspliktiga som kommer för undersökning. Dessutom kan det avtalas om undersökningens innehåll, tidsreservering för undersökningen och sättet att sända en eventuell kallelse. Enligt 5 § i förordningen meddelar regionalbyrån kommunen uppbådsdagarna, uppbådsplatserna och antalet läkare som behövs vid uppbådet.  

2.3  Social- och hälsovårdsreformen

Genom lagen om välfärdsområden (611/2021) och lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till välfärdsområdena vid ingången av 2023. Välfärdsområdena, Helsingfors stad och för sin del HUS-sammanslutningen ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården. 

2.4  Faderskapsledighet för värnpliktiga

Bestämmelser om faderskapsledighet finns i 44, 51, 81 och 109 § i värnpliktslagen. Rätten till 12 dagars faderskapsledighet i samband med ett eget barns födelse gäller såväl beväringar som reservister som tjänstgör vid repetitionsövningar eller storolyckor och i andra allvarliga situationer. Faderskapsledigheten inverkar inte på tjänstgöringstidens längd. Faderskapsledigheten ska i allmänhet inledas inom en månad från barnets födelse, men till exempel på grund av barnets eller moderns sjukdom i samband med förlossningen kan faderskapsledigheten börja också senare. Barnets födelse visas med födelseattesten eller på anmodan med ett intyg av barnatillsyningsmannen i hemkommunen.  

En värnpliktig får hos regionalbyrån begära omprövning av ett sådant beslut av regionalbyrån, kommendören för truppförbandet eller uppbådsnämnden som gäller tidpunkten för faderskapsledigheten. 

2.5  2.5 Familjeledighetsreformen

Målet med familjeledighetsreformen är enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering att föräldraledigheterna och omsorgsansvaret ska fördelas jämnare än för närvarande mellan båda föräldrarna. Ett ytterligare mål är att öka det likvärdiga bemötandet av olika slags familjer i systemet med föräldradagpenning. Syftet med ändringarna är också att göra systemet smidigare genom att beakta familjernas olika behov vid användningen av ledighet och dagpenning. Om målen uppnås främjar de också barnens och familjernas välfärd. I lagprojektet har terminologin ändrats så att det med föräldraledighet avses faderskapsledighet i den gällande lagstiftningen. 

Målsättning

Syftet med propositionen är att se till att lagstiftningen om värnplikt är uppdaterad och att se över lagstiftningen så att den tekniskt motsvarar det nya strukturella verksamhetsfältet och organiseringsansvaret enligt social- och hälsovårdsreformen samt terminologin enligt familjeledighetsreformen. 

Förslagen och deras konsekvenser

4.1  De viktigaste förslagen

Det föreslås att värnpliktslagen ändras så att de ändringsbehov som föranleds av och identifierats i samband med social- och hälsovårdsreformen och familjeledighetsreformen tas in i lagstiftningen. Det föreslås att det i lagen görs tekniska ändringar så att ansvaret för att ordna de på förhand utförda hälsoundersökningarna i samband med uppbåd föreskrivs som välfärdsområdenas organiseringsansvar. Dessutom föreslås tekniska ändringar i lagen så att termen faderskapsledighet ändras till föräldraledighet. 

4.2  De huvudsakliga konsekvenserna

4.2.1 Ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för myndigheterna 

De ändringar som föreslås i värnpliktslagen har inga självständiga ekonomiska konsekvenser eller konsekvenser för myndigheternas verksamhet eftersom ändringsförslagen är tekniska. 

4.2.1  Konsekvenser för jämlikheten

De föreslagna ändringarna behandlar barn i olika familjeformer på ett mer jämlikt sätt än tidigare. Den värnpliktige ska ha rätt till föräldraledighet oberoende av om det är fråga om ett biologiskt barn eller ett adoptivbarn. 

Alternativa handlingsvägar

De ändringar som föreslås i propositionen baserar sig på regeringspropositionerna 241/2020 rd och 129/2021 rd. Alternativen för genomförande har således begränsats till innehållet i de nämnda propositionerna, och det har därmed inte funnits några alternativa lösningar till exempel när det gäller begreppen. 

Remissvar

Sammanlagt 21 remissinstanser ombads yttra sig om propositionsutkastet mellan den 6 och den 19 september 2022 via tjänsten utlåtande.fi. Även andra aktörer än de uttryckligen utsedda remissinstanserna hade möjlighet att yttra sig. Utlåtande lämnades av arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Folkpensionsanstalten, Gränsbevakningsväsendet, Huvudstaben, justitieministeriet, jämställdhetsombudsmannen, kommunikationsministeriet och Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry. 

Huvudstaben föreslog att 22 § 1 mom. och 24 § ska utökas med en skyldighet för Helsingfors stads välfärdsområden att agera i anslutning till hälsoundersökningarna på förhand och förordnandet av läkare, eftersom ansvaret för att ordna social- och hälsovård och räddningsväsendet även efter social- och hälsovårdsreformen undantagsvis kvarstår hos Helsingfors stad. Vid den fortsatta beredningen av propositionen ändrades den föreslagna paragrafen i enlighet med förslaget i remissvaret. 

Jämställdhetsombudsmannen fäste uppmärksamhet vid formuleringen i 44 §, enligt vilken den som fullgör beväringstjänst har rätt att få faderskapsledighet under 12 dagar i samband med att ett eget barn föds. Enligt jämställdhetsombudsmannens åsikt kan formuleringen enligt förslaget tolkas så att barnets biologiska far skulle ha rätt till föräldraledighet under beväringstjänsten, men att andra föräldrar uppenbarligen inte skulle ha denna rätt. Enligt jämställdhetsombudsmannens åsikt kan den föreslagna bestämmelsen vara problematisk till exempel med tanke på adoptivföräldrar och föreslår att diskrimineringsförbuden i synnerhet i 6 § i grundlagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) beaktas. Vid den fortsatta beredningen av propositionen preciserades formuleringen av paragrafen. 

Gränsbevakningsväsendet och Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry fäste uppmärksamhet vid att föräldraledighetens längd inte ändras och ansåg att det är ändamålsenligt. I lagprojektet granskades inte faderskapsledighetens längd. 

Specialmotivering

22 §. Kommunens och välfärdsområdets uppgifter i samband med uppbådet. Enligt den gällande paragrafen ansvarar kommunerna för att ordna hälsoundersökningar på förhand av värnpliktiga i samband med uppbådet, förordna läkare till uppbådet samt ordna lämpliga lokaler för verkställande av uppbådet. På grund av social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för att ordna hälso- och sjukvårdstjänsterna från kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Den ändring som föreslås i paragrafen är teknisk och genom den undviks vid tillämpningen konflikter med lagstiftningen om ansvaret för att ordna social- och hälsovården. Paragrafens rubrik föreslås bli ändrad så att också välfärdsområdet nämns i rubriken. Det föreslås att det första momentet i paragrafen ändras så att hänvisningen till kommunen ändras till en hänvisning till välfärdsområdet och dessutom att Helsingfors stad tas in i bestämmelsen. Vidare stryks 1 mom. 3 punkten. Det gällande 2 mom. blir som sådant nytt 3 mom. Till paragrafen fogas ett 2 mom. enligt vilket kommunen på framställning av regionalbyrån ska ordna lämpliga lokaler för verkställandet av uppbådet. 

24 §. Ersättande av kostnader. Det föreslås att det första momentet ändras så att bestämmelser om ersättande av kostnaderna för hälsoundersökningar som ordnas av välfärdsområdet och Helsingfors stad och för läkare som välfärdsområdet och Helsingfors stad ordnat till uppbådet finns i 72 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).  

44 §. Permission och föräldraledighet. Enligt 2 punkten i den gällande paragrafen har den som fullgör beväringstjänst rätt att få faderskapsledighet under 12 dagar i samband med att ett eget barn föds. I och med familjeledighetsreformen ersattes termen faderskapsledighet med termen föräldraledighet i olika lagar. Det föreslås att paragrafens rubrik ändras så att termen faderskapsledighet ändras till föräldraledighet. I och med familjeledighetsreformen är villkoren för att få föräldrapenning i huvudsak lika för alla föräldrar oberoende av om det är fråga om ett biologiskt barn eller ett adoptivbarn (RP 129/2021 rd, s. 59). Det föreslås att 2 punkten ändras så att den som fullgör beväringstjänst har rätt till 12 dagars föräldraledighet i samband med att ett eget barn föds eller ett eget adoptivbarn placeras hos personen. 

51 §. Permission och föräldraledighet. Den gällande paragrafen innehåller en hänvisning till 44 § 2 punkten, där det föreskrivs om faderskapsledighet. Det föreslås att paragrafens rubrik ändras så att termen faderskapsledighet ändras till föräldraledighet. Dessutom ändras paragrafen så att hänvisningen till 44 § 2 punkten om faderskapsledighet ändras till att gälla föräldraledighet. 

81 §. Bestämmelser som ska tillämpas och bemyndigande att utfärda förordning. Det föreslås att 2 mom. ändras så att hänvisningen till 44 § 2 punkten om faderskapsledighet ändras till att gälla föräldraledighet.  

109 §. Begäran om omprövning. Det föreslås att paragrafens 1 mom. ändras så att termen faderskapsledighet ändras till föräldraledighet. 

Bestämmelser på lägre nivå än lag

I statsrådets förordning om värnplikt görs de tekniska ändringarna senare under regeringsperioden.  

9 Ikraftträdande 

Det föreslås att lagen träder i kraft den 1 januari 2023. 

Förhållande till andra propositioner

9.1  Samband med andra propositioner

Regeringspropositionen hänför sig till den regeringsproposition med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 241/2020 rd) som överlämnades till riksdagen den 8 december 2020. Lagarna stadfästes den 29 juni 2021. 

Regeringspropositionen hänför sig dessutom till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem (RP 129/2021 rd) som överlämnades till riksdagen den 16 september 2021. Lagarna stadfästes den 14 januari 2022. 

9.2  Förhållande till budgetpropositionen

De förslag som ingår i propositionen har inga konsekvenser för statsbudgeten. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lag om ändring av värnpliktslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i värnpliktslagen (1438/2007) 22, 24 § 1 mom., 44, 51, 81 § 2 mom. och 109 § 1 mom., 
av dem 24 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1353/2010, 81 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1556/2011 och 109 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1128/2021, som följer: 
22 §  Kommunens och välfärdsområdets uppgifter i samband med uppbådet 
Välfärdsområdet och Helsingfors stad ska på framställning av regionalbyrån ordna  
1) hälsoundersökning på förhand av de värnpliktiga vid en hälsovårdscentral eller något annat lämpligt ställe, och  
2) ett behövligt antal läkare till uppbådet. 
Kommunen ska på framställning av regionalbyrån ordna lämpliga lokaler för verkställande av uppbådet. 
Kommunen ska dessutom utse kommunens representant och ett behövligt antal suppleanter för denne till uppbådsnämnden. 
24 § Ersättande av kostnader 
Bestämmelser om ersättande av kostnaderna för hälsoundersökningar som ordnas av välfärdsområdet och Helsingfors stad och för läkare som välfärdsområdet och Helsingfors stad ordnat till uppbådet finns i 72 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Kostnaderna för arrangemangen beträffande lokalerna för uppbådet ersätts enligt det som regionalbyrån och kommunen särskilt överenskommer. 
Kläm 
44 § Permission och föräldraledighet 
En person som fullgör beväringstjänst har rätt att:  
1) enligt längden av tiden för beväringstjänsten få personlig permission under 6, 12 eller 18 dagar, vilken beviljas utan särskilt angiven orsak,  
2) få föräldraledighet under 12 dagar i samband med att ett eget barn föds eller i samband med placeringen av ett adoptivbarn. 
51 § Permission och föräldraledighet 
På den som deltar i en repetitionsövning tillämpas bestämmelsen i 44 § 2 punkten om föräldraledighet och bestämmelsen i 46 § om permission på grund av tvingande personliga skäl. 
81 § Bestämmelser som ska tillämpas och bemyndigande att utfärda förordning 
Kläm 
På tjänstgöring som avses i 79 § tillämpas bestämmelserna i 54—60, 63 och 64—66 § om anordnande av tjänstgöringen. Dessutom tillämpas vad som i 44 § 2 punkten föreskrivs om föräldraledighet och i 46 § om permission på grund av tvingande personliga skäl. I fråga om de förmåner som hör till tjänstgöringen iakttas dessutom det som i 101 § i beredskapslagen föreskrivs om förmåner som utges till den som står i arbetspliktsförhållande.  
Kläm 
109 § Begäran om omprövning 
En värnpliktig får hos regionalbyrån begära omprövning av ett sådant beslut av regionalbyrån, kommendören för truppförbandet eller uppbådsnämnden som gäller tjänsteduglighet, förordnande till tjänst eller befrielse från tjänst samt av ett sådant beslut av regionalbyrån eller truppförbandet som gäller avbrytande av utbildning, avbrytande av tjänstgöring, förordnande till undersökning som klarlägger bruk av narkotika, tidpunkten för föräldraledighet samt en förmån som avses i denna lag. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
 Slut på lagförslaget 
 
Statsminister Sanna Marin 
Försvarsminister Antti Kaikkonen 

Lag 

om ändring av värnpliktslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  

ändras i värnpliktslagen (1438/2007) 22, 24 § 1 mom., 44, 51, 81 § 2 mom. och 109 § 1 mom., 

av dem 24 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1353/2010, 81 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1556/2011 och 109 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1128/2021, som följer: 

Gällande lydelse 

Föreslagen lydelse 

22 § 

Kommunens uppgifter i samband med uppbådet 

Kommunen ska på framställning av regionalbyrån ordna 

1)hälsoundersökning på förhand av de värnpliktiga vid en hälsovårdscentral eller något annat för undersökningen lämligt ställe, 

2)ett behövligt antal läkare till uppbådet, och 

3)lämpliga lokaliteter för verkställande av uppbådet. 

Kommunen ska dessutom utse kommunens representant och ett behövligt antal suppleanter för denne till uppbådsnämnden. 

24 § 

Ersättande av kostnader 

Bestämmelser om ersättande av kostnaderna för hälsoundersökningar som ordnas av kommunen och för läkare som kommunen ordnat till uppbådet finns i 72 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Kostnaderna för arrangemangen beträffande lokalerna för uppbådet ersätts enligt det som regionalbyrån och kommunen särskilt överenskommer.  

— — — — — — — — — — — — — — 

44 § 

Permission och faderskapsledighet 

En person som fullgör beväringstjänst har rätt att 

1) enligt längden av tiden för beväringstjänsten få personlig permission under 6, 12 eller 18 dagar, vilken beviljas utan särskilt angiven orsak, 

2) få faderskapsledighet under 12 dagar i samband med att ett eget barn föds. 

51 § 

Permission och faderskapsledighet  

På den som deltar i en repetitionsövning tillämpas bestämmelsen i 44 § 2 punkten om faderskapsledighet och bestämmelsen i 46 § om permission på grund av tvingande personliga skäl. 

81 § 

Bestämmelser som ska tillämpas och bemyndigande att utfärda förordning 

— — — — — — — — — — — — — — 

På tjänstgöring som avses i 79 § tillämpas bestämmelserna i 54—60 och 63—66 § om anordnande av tjänstgöringen. Dessutom tillämpas vad som i 44 § 2 punkten bestäms om faderskapsledighet och i 46 § om permission på grund av tvingande personliga skäl. I fråga om de förmåner som hör till tjänstgöringen iakttas dessutom det som i 101 § i beredskapslagen bestäms om förmåner som utges till den som står i arbetspliktsförhållande. 

— — — — — — — — — — — — — — 

109 § 

Begäran om omprövning 

En värnpliktig får hos regionalbyrån begära omprövning av ett sådant beslut av regionalbyrån, kommendören för truppförbandet eller uppbådsnämnden som gäller tjänsteduglighet, förordnande till tjänst eller befrielse från tjänst samt av ett sådant beslut av regionalbyrån eller truppförbandet som gäller avbrytande av utbildning, avbrytande av tjänstgöring, förordnande till undersökning som klarlägger bruk av narkotika, tidpunkten för faderskapsledighet samt en förmån som avses i denna lag. 

— — — — — — — — — — — — — — 

22 § 

Kommunens och välfärdsområdets uppgifter i samband med uppbådet 

Välfärdsområdet och Helsingfors stad ska på framställning av regionalbyrån ordna  

1) hälsoundersökning på förhand av de värnpliktiga vid en hälsovårdscentral eller något annat lämpligt ställe, och  

2) ett behövligt antal läkare till uppbådet. 

Kommunen ska på framställning av regionalbyrån ordna lämpliga lokaler för verkställande av uppbådet. 

Kommunen ska dessutom utse kommunens representant och ett behövligt antal suppleanter för denne till uppbådsnämnden. 

24 § 

Ersättande av kostnader 

Bestämmelser om ersättande av kostnaderna för hälsoundersökningar som ordnas av välfärdsområdet och Helsingfors stad och för läkare som välfärdsområdet och Helsingfors stad ordnat till uppbådet finns i 72 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Kostnaderna för arrangemangen beträffande lokalerna för uppbådet ersätts enligt det som regionalbyrån och kommunen särskilt överenskommer. 

— — — — — — — — — — — — — — 

44 § 

Permission och föräldraledighet 

En person som fullgör beväringstjänst har rätt att 

enligt längden av tiden för beväringstjänsten få personlig permission under 6, 12, eller 18 dagar, vilken beviljas utan särskilt angiven orsak, 

föräldraledighet under 12 dagar i samband med att ett eget barn föds eller i samband med placeringen av ett adoptivbarn. 

51 § 

Permission och föräldraledighet 

På den som deltar i en repetitionsövning tillämpas bestämmelsen i 44 § 2 punkten om föräldraledighet och bestämmelsen i 46 § om permission på grund av tvingande personliga skäl. 

81 § 

Bestämmelser som ska tillämpas och bemyndigande att utfärda förordning 

— — — — — — — — — — — — — — 

På tjänstgöring som avses i 79 § tillämpas bestämmelserna i 54—60, 63 och 64—66 § om anordnande av tjänstgöringen. Dessutom tillämpas vad som i 44 § 2 punkten föreskrivs om föräldraledighet och i 46 § om permission på grund av tvingande personliga skäl. I fråga om de förmåner som hör till tjänstgöringen iakttas dessutom det som i 101 § i beredskapslagen föreskrivs om förmåner som utges till den som står i arbetspliktsförhållande.  

— — — — — — — — — — — — — — 

109 § 

Begäran om omprövning 

En värnpliktig får hos regionalbyrån begära omprövning av ett sådant beslut av regionalbyrån, kommendören för truppförbandet eller uppbådsnämnden som gäller tjänsteduglighet, förordnande till tjänst eller befrielse från tjänst samt av ett sådant beslut av regionalbyrån eller truppförbandet som gäller avbrytande av utbildning, avbrytande av tjänstgöring, förordnande till undersökning som klarlägger bruk av narkotika, tidpunkten för föräldraledighet samt en förmån som avses i denna lag. 

— — — — — — — — — — — — — — 

——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 

———