Senast publicerat 03-11-2021 14:57

Regeringens proposition RP 97/2019 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det i november 2019 ingångna protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Genom protokollet ändras avtalets namn och preambel och fogas till avtalet en bestämmelse om förhindrande av avtalets missbruk. 

Protokollet träder i kraft trettio dagar efter tidpunkten för utbyte av ratifikationshandlingarna. 

I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av vissa bestämmelser i protokollet. Avsikten är att lagen träder i kraft vid en av statsrådets förordning fastställd tidpunkt samtidigt med protokollet. 

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläget

Mellan Finland och Tyskland är i kraft det i Helsingfors den 19 februari 2016 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 86/2017). Avtalet tillämpades i Finland första gången vid beskattningen för år 2018.  

Finland har gällande omfattande dubbelbeskattningsavtal som innehåller bestämmelser om nästan alla de ärenden som behandlas i texten av OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) modellskatteavtal, med följande 76 stater (fördragsserienummer i parentes): Argentina (85/1996), Armenien (120/2007 och 31/2008), Australien (91/2007 och 32/2008), Azerbajdzjan (94/2006), Barbados (79/1992 och 58/2013), Belgien (66/1978, 54/1997 och 13/2014), Bosnien och Hercegovina (60/1987 och 75/2005), Brasilien (92/1997 och 33/1998), Bulgarien (11/1986), Cypern (40/2013), Danmark (inklusive Färöarna; 26 och 95/1997, 34/1998, 127/2008 och 43/2009), Egypten (12/1966 och 56/1976), Estland (96/1993 och 55/2016), Filippinerna (60/1981), Frankrike (8/1972 och 5/1976), Förenade Arabemiraten (90/1997 och 32/1998), Förenta staterna (2/1991 och 3/2008), Georgien (76/2008), Grekland (58/1981), Hongkong (79/2018), Indien (58/2010), Indonesien (4/1989), Irland (88/1993), Island (26 och 95/1997, 34/1998, 127/2008 och 43/2009), Israel (90/1998), Italien (55/1983), Japan (43/1972, 111/1991 och 76/1992), Kanada (2/2007), Kazakstan (85/2010), Kina (104/2010), Kirgizistan (14/2004), Kosovo (60/1987 och 1/2012), Kroatien (60/1987 och 34/1995), Lettland (92/1993), Litauen (94/1993), Luxemburg (18/1983, 60/1992 och 62/2010), Makedonien (23/2002), Malaysia (16/1986), Malta (82/2001), Marocko (18/2013), Mexiko (65/1998), Moldavien (92/2008), Montenegro (60/1987 och 45/2007), Nederländerna (84/1997 och 31/1998), Norge (26 och 95/1997, 34/1998, 127/2008 och 43/2009), Nya Zeeland (49/1984 och 16/1988), Pakistan (15/1996), Polen (21/2010), Republiken Korea (75/1981), Rumänien (7/2000), Ryssland (110/2002), Schweiz (90/1993, 92/2006 och 122/2010 och 14/2013), Serbien (60/1987 och 70/2001), Singapore (115/2002, 38/2003 och 41/2010), Slovakien (28/2000), Slovenien (70/2004), Spanien (32/2018), Sri Lanka (28/2018), Storbritannien (2/1970, 31/1974, 26/1981, 8/1987, 2/1992, 75/1992 och 63/1997), Sverige (26 och 95/1997, 34/1998, 127/2008 och 43/2009), Sydafrika (78/1995 ja 4/1996), Tadzjikistan (72/2013), Tanzania (70/1978), Thailand (28/1986), Tjeckien (80/1995 och 5/1996), Turkiet (49/2012), Turkmenistan (12/2017), Tyskland (86/2017), Ukraina (82/1995 och 6/1996), Ungern (51/1981), Uruguay (16/2013), Uzbekistan (104/1999 och 43/2016), Vietnam (112/2002 och 64/2003), Vitryssland (84/2008), Zambia (28/1985) och Österrike (18/2001 och 95/2011).  

Finland har i enlighet med den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (MLI – Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting) och lagen beträffande konventionen (231/2019) beslutat anpassa sina inkomstskatteavtal genom att föreslå att till var och ett av dem (med undantag av avtalen med Tyskland, Bulgarien, Hongkong och de nordiska länderna; ändrigen i dessa avtal har genomförts eller ska genomföras vid vanliga skatteavtalsförhandlingar som har förts eller ska föras med dessa avtalsparter) fogas en preambel som preciserar syftet med ett inkomstskatteavtal, PPT-bestämmelse med vilken en förmån enligt avtalet kan under vissa förutsättningar nekas och artikel 9.2 dvs. skyldigheten att justera ett företags inkomst under vissa förutsättningar (till de få avtal som inte ännu omfattar denna artikel), att dessa avtal uppdateras i fråga om styckena 1–3 i artikel om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse så att de motsvarar OECD:s modellskatteavtal av år 2017 och att en del beträffande skiljemannaförfarandet införas. Utfallet av förslagen beror på vad var och en av Finland avtalsparter har valt. 

Finland har gällande avtal som utöver utbyte av upplysningar berör undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer och dubbelbeskattning beträffande företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik och förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap med sex regioner: Bermuda (87/2009), Brittiska Jungfruöarna (59/2011), Caymanöarna (34/2010), Guernsey (47 och 84/2009), Isle of Man (74/2008) och Jersey (78/2009).  

Finland har gällande avtal som utöver utbyte av upplysningar om skatter gäller dividend som kommer till Finland och inkomst från ett finskt företags fasta driftsställe med Nederländska Antillerna (63/2011) och Aruba (65/2011).  

Finland har gällande överenskommelse med Förenta Staterna om befrielse från skatt på inkomst från internationell transportverksamhet (20/1988) och gällande avtal med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet (dess omsättning; 117/2006).  

Finland har gällande avtal med Italien angående ömsesidigt beviljande av skattelättnader för kulturinstitut (33/1974). Avtalet tillämpas också på inkomst och förmögenhetsskatter.  

Finland har gällande avtal med Norge om särskilda bestämmelser för att undvika dubbelbeskattning (av inkomst och förmögenhet) vid byggande av gränsbroar m.m. (54/1993). 

Beredningen av ärendet

Protokollet har utarbetats genom e-post. Protokollet undertecknades i Helsingfors den 18 november 2019. 

Propositionens ekonomiska verkningar

Bestämmelserna i protokollet berör förhindrande av kringgående och undvikande av skatt, och deras tillämpning kan i några fall medföra att de förmåner som baserar sig på avtalsbestämmelser inte ges.  

Propositionen har inga förutsebara ekonomiska verkningar. 

DETALJMOTIVERING

Protokollets innehåll

Artikel I. Genom artikeln ändras namnet på avtalet så att utom förhindrande av kringgående av skatt också förhindrande av undvikande av skatt nämns. 

Artikel II. Genom denna artikel skall preambeln i avtalet ändras. I den nya preambeln nämns, jämte de tidigare målsättningarna att ingå avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt, den målsättning att avtalsparterna inte önskar skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom kringgående eller undvikande av skatt däri inbegripet "treaty shopping", genom vilken man syftar till att personer med hemvist utanför avtalsstaterna indirekt ska åtnjuta förmåner enligt avtalet. 

Preambeln motsvarar huvudsakligen preambeln i år 2017 version av det modellskatteavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. 

Artikel III. Genom denna artikel avskaffas artikel 25 (Tillämpning av avtalet i särskilda fall) och ersätts med ny artikel 25 (Förhindrande av avtalets missbruk).  

Artikel 25 stycke 1 motsvarar stycke 1 i gällande artikel 25. Enligt stycket ska avtalet inte tolkas så att det hindrar en avtalsslutande stat från att tillämpa sina nationella rättsliga bestämmelser om förhindrande av kringgående och undvikande av skatt. 

Enligt stycke 2 ska en förmån enligt avtalet, utan hinder av övriga bestämmelserna i avtalet, inte ges i fråga om en inkomst, om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan konkluderas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i denna förmån var att få denna förmån, utom då det fastställs att åtnjutandet av förmånen under dessa omständigheter är i enlighet med avtalets ändamål och syfte. Stycket motsvarar artikel 29 stycke 8 i år 2017 version av OECD:s modellskatteavtal (test av det huvudsakliga syftet, PPT, Principal Purpose Test). 

Artikel IV. Genom denna artikel avskaffas stycke 7 i avtalets protokoll. Enligt stycket har det överenskommits att med hänsyn till styckena 7—12 i kommentaren till artikel 1 i OECD:s modellskatteavtal får avtalet inte tolkas så att det skulle hindra en avtalsslutande stat från att tillämpa sina interna rättsliga bestämmelser om förhindrande av skatteflykt och undvikande av skatt, om de används för att ifrågasätta arrangemang som utgör missbruk av avtalet. 

Artikel V. Bestämmelserna om protokollets ikraftträdande ingår i denna artikel. 

Motivering till lagförslaget

I 95 § 1 mom. grundlagen förutsätts att sådana bestämmelser i internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen sätts nationellt i kraft genom en särskild lag om införande.  

Propositionen innehåller ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. 

1 §. Genom 1 § i lagförslaget sätts i kraft de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen.  

2 §. Närmare bestämmelser kan ges genom förordning av statsrådet.  

3 §. Om ikraftträdandet bestäms genom förordning av statsrådet. Lagen avses träda i kraft samtidigt med protokollet. 

Ikraftträdande

Protokoll träder i kraft trettio dagar efter tidpunkten för utbyte av ratifikationshandlingarna. I Finland tillämpas protokollets bestämmelser i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer efter det då protokollet träder i kraft eller senare och i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för skatteperioder som börjar den 1 januari det kalenderår som följer efter det då protokollet träder i kraft eller därefter. I Tyskland tillämpas protokollets bestämmelser beträffande skatter som innehålls vid källan, i fråga om belopp som betalas den 1 januari det kalenderår som följer efter det då protokollet träder i kraft eller senare och beträffande övriga skatter, i fråga om skatter som bestäms för perioder som börjar den 1 januari det kalenderår som följer efter det då protokollet träder i kraft eller senare. 

Behovet av riksdagens samtycke och lagstiftningsordning

Enligt 94 § 1 mom. grundlagen godkänner riksdagen fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Det tillägg beträffande avtalets ändamål i artikel I enligt vilket avtalsparterna inte önskar skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt, innehåller en bestämmelse som styr avtalets tolkning och således en bestämmelse som är förknippad med beskattning. Artikel II som berör bekämpning av skatteflykt kan leda till att skattenedsättning eller -undantag inte beviljas och artikel III omfattar bestämmelser om den skatteskyldiges rättigheter. Artiklarna I–III omfattar således bestämmelser som hör till området för lagstiftning, och därför kräver protokollet till dessa delar riksdagens godkännande. 

De bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen är inte sådana som kräver lagstiftningsordning enligt 94 § 2 mom. grundlagen. Det i propositionen ingående lagförslaget kan därför godkännas i samma lagstiftningsordning som en vanlig lag.  

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § grundlagen föreslås att  

riksdagen godkänner det i Helsingfors den 18 november 2019 ingångna protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst.  
Kläm 

Eftersom protokollet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag:  

Lagförslag

Lag om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
1 §  
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Helsingfors den 18 november 2019 ingångna protokollet om ändring av avtalet mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 86/2016) gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Om ikraftträdande av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 4 december 2019 
Statsminister Antti Rinne 
Finansminister Mika Lintilä 
Protokollstext

Översättning 

 

PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET DEN 19 FEBRUARI 2016 MELLAN REPUBLIKEN FINLAND OCHFÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING OCHFÖRHINDRA KRINGGÅENDE AV SKATT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST 

PROTOKOLLZUR ÄNDERUNG DES ABKOMMENS VOM 19. FEBRUAR 2016ZWISCHENDER REPUBLIK FINNLANDUNDDER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLANDZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR VERHINDERUNG DER STEUERVERKÜRZUNGAUF DEM GEBIET DER STEUERN VOM EINKOMMEN 

Republiken Finland och Förbundsrepubliken Tyskland – 

som önskar ingå ett protokoll om ändring i avtalet den 19 februari 2016 mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

har kommit överens om följande: 

Die Republik Finnland und die Bundesrepublik Deutschland – 

von dem Wunsch geleitet, ein Protokoll zur Änderung des Abkommens vom 19. Februar 2016 zwischen der Republik Finnland und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen zu schließen – 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Avtalets titel utgår och ersätts av följande titel: 

"Avtal 

mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Tyskland 

för att undanröja dubbelbeskattning och förhindra kringgående och 

undvikande av skatt beträffande skatter på inkomst". 

Artikel 1 

Der Titel wird aufgehoben und durch folgenden Titel ersetzt: 

„Abkommen 

zwischen 

der Republik Finnland 

und 

der Bundesrepublik Deutschland 

zur Beseitigung der Doppelbesteuerung 

auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 

sowie zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -umgehung“. 

Artikel 2 

Preambeln i avtalet utgår och ersätts av följande preambel: 

"Republiken Finland och Förbundsrepubliken Tyskland –  

som önskar undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter som omfattas av detta avtal, utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom kringgående eller undvikande av skatt (däri inbegripet treaty shopping -arrangemang som syftar till att personer med hemvist i tredje stater indirekt ska åtnjuta förmåner som bestäms i detta avtal) –  

har kommit överens om följande:". 

Artikel 2 

Die Präambel wird aufgehoben und durch folgende Präambel ersetzt: 

„Die Republik Finnland und die Bundesrepublik Deutschland – 

in der Absicht, in Bezug auf die unter dieses Abkommen fallenden Steuern eine Doppelbesteuerung zu beseitigen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch Steuerverkürzung oder -umgehung (unter anderem durch missbräuchliche Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten ansässigen Personen) zu schaffen – 

sind wie folgt übereingekommen:“. 

Artikel 3 

Artikel 25 i avtalet utgår och ersätts av följande artikel: 

"Artikel 25 

Förhindrande av avtalsmissbruk 

1. Detta avtal ska inte tolkas så att det hindrar en avtalsslutande stat från att tillämpa sina nationella rättsliga bestämmelser som berör förhindrande av kringgående eller undvikande av skatt. 

2. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska en förmån enligt detta avtal inte beviljas i fråga om en inkomst, om det med hänsyn till alla fakta och omständigheter i ärendet är rimligt att bedömas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i denna förmån var att komma i åtnjutande av denna förmån. Detta gäller dock inte om det fastställs att beviljandet av denna förmån under dessa omständigheter är i enlighet med ändamål och syfte av de vederbörliga bestämmelserna i detta avtal.”. 

Artikel 3  

Artikel 25 wird aufgehoben und durch folgenden Artikel ersetzt: 

„Artikel 25 

Verhinderung von Abkommensmissbrauch 

(1) Dieses Abkommen ist nicht so auszulegen, als hindere es einen Vertragsstaat, seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften zur Verhinderung der Steuerverkürzung oder Steuerumgehung anzuwenden. 

(2) Ungeachtet der sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens wird eine Vergünstigung nach diesem Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte gewährt, wenn unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Tatsachen und Umstände die Feststellung gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieser Vergünstigung einer der Hauptzwecke einer Gestaltung oder Transaktion war, die unmittelbar oder mittelbar zu dieser Vergünstigung geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung dieser Vergünstigung unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang steht.“. 

Artikel 4 

Bestämmelse 7 i avtalets protokoll utgår. 

Artikel 4 

Nummer 7 des Protokolls zum Abkommen wird aufgehoben. 

Artikel 5 

1. Detta protokoll ska ratificeras; ratifikationshandlingarna ska utbytas så snabbt som möjligt i Berlin. 

2. Detta protokoll träder i kraft trettio dagar efter tidpunkten för utbyte av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas: 

a) i Förbundsrepubliken Tyskland 

1) beträffande skatter som innehålls vid källan, i fråga om belopp som betalas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare; 

2) beträffande övriga skatter, i fråga om skatter som bestäms för perioder som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare; 

b) i Republiken Finland 

1) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare; 

2) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för skatteperioder som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare 

Som skedde i Helsingfors den 18 november 2019 i två exemplar på finska och tyska språken, varvid varje text har lika vitsord. 

För Republiken Finland 

Mika Lintilä 

För Förbundsrepubliken Tyskland 

Detlef Lingemann 

Artikel 5  

(1) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich in Berlin ausgetauscht. 

(2) Dieses Protokoll tritt dreißig Tage nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und seine Bestimmungen sind anzuwenden 

a) in der Bundesrepublik Deutschland 

1) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf die Beträge, die am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahrs gezahlt werden, das dem Jahr folgt, in dem dieses Protokoll in Kraft tritt; 

2) bei den übrigen Steuern auf die Steuern, die für Zeiträume erhoben werden, die am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahrs beginnen, das dem Jahr folgt, in dem dieses Protokoll in Kraft tritt; 

b) in der Republik Finnland 

1) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf die Einkünfte, die am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahrs bezogen werden, das dem Jahr folgt, in dem dieses Protokoll in Kraft tritt; 

2) bei den übrigen Steuern vom Einkommen auf die Steuern, die für Veranlagungszeiträume zu erheben sind, die am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahrs beginnen, das dem Jahr folgt, in dem dieses Protokoll in Kraft tritt. 

Geschehen zu Helsinki am 18. November 2019 in zwei Urschriften, jede in finnischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Für die Republik Finnland 

Mika Lintilä 

Für die Bundesrepublik Deutschland 

Detlef Lingemann