Senast publicerat 05-10-2018 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 23/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjölagen, 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg och 11 kap. 4 § i lagen om sjöarbetsavtal samt förslag till godkännande av ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionerna

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av sjölagen
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
482/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
483/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 11 kap. 4 § i lagen om sjöarbetsavtal
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
484/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
485/2017
Fördragsserien
72/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Resolution A.1083(28) ändringar av 1966 års internationella lastlinjekonvention
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.03.2017UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.03.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.03.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

23.05.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2017.

Första behandlingen

24.05.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 23/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

01.06.2017
Riksdagen godkände ändringarna i bilagorna till konventionerna och i bilagorna till protokollen till konventionerna i proposition RP 23/2017 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 23/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.06.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.06.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.03.2017
Behandlingen avslutad19.05.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjöfartsäkerhetfartygsolyckorfarkosterdagböckerdigitalisering (process)faromomentinternationella överenskommelsersjövärdighetavregleringinformationssystemanmälningspliktgranskningbefogenhetTrafiksäkerhetsverket