Senast publicerat 31-01-2020 09:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 242/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Stadfäst
10.05.2019
Författningssamlingen
616/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 113 § i skjutvapenlagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 42 b § i lotterilagen
Stadfäst
10.05.2019
Författningssamlingen
617/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
Stadfäst
10.05.2019
Författningssamlingen
618/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 10 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
Stadfäst
10.05.2019
Författningssamlingen
619/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.11.2018UndertecknareinrikesministerKai MykkänenUndertecknareInrikesministerietFöredragandespecialsakkunnigSuvianna  Pato-OjaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

13.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019.

Första behandlingen

14.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1., 3.-5., 7.-18. och 20.-26. i proposition RP 242/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 2., 6. och 19. i proposition RP 242/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1., 3.-5., 7.-18. och 20.-26. i proposition RP 242/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen 2., 6. och 19. i proposition RP 242/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.04.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

03.05.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.11.2018
Behandlingen avslutad12.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

personuppgifterpolisendatasekretessdirektivpersonregister (personupplysningar)brottsbekämpningsäkerhetspolisbrottmålfingeravtryckutlänningarinformationssystem