Senast publicerat 26-01-2023 12:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 273/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Mottagande av utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådLiisa LeppävirtaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch lagutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

offentlighetintegritetsskyddbrottsmisstänktabrottmåltystnadspliktmedborgaremassmedierrätt till informationförundersökningpolisen