Senast publicerat 01-02-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 274/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av sametingslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 40 kap. 11 § i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanYrsa NymanStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.11.2022
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

23.11.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

25.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet som jord- och skogsbruksutskottet, ekonomiutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till senast 31.1.2023.

Utskottsbehandling

Överlämnat30.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

samerautonomisamiska språksamisk kultursamiskhetval (samhälleliga händelser)ting (juridik)tjänstebrottgrundrättighetermänskliga rättigheterinternationella överenskommelserändringssökanderösträttFörenta nationerna