Senast publicerat 31-01-2023 20:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 283/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelsmarknadslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Bordläggning av betänkandet

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av livsmedelsmarknadslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022Undertecknarejord- och skogsbruksministerAntti KurvinenUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandeavdelningschefMinna-Mari KailaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.12.2022
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

31.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.2.2023.

Utskottsbehandling

Överlämnat07.12.2022
Behandlingen avslutad27.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

livsmedelskedjorjordbruksproduktionlantbruksföretagarelivsmedelmarknader (ekonomi)fullmäktigegod sedavgifterbetalningsvillkorutsatt tidförhandlingar