Senast publicerat 31-01-2023 16:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 289/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022Undertecknarejord- och skogsbruksministerAntti KurvinenUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanTapio HakasteStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.12.2022
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat07.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

laxfiskeförbudfloder, åar och älvartidsbegränsningskötsel av fiskbeståndturismsamerFinlandNorge