Senast publicerat 26-01-2023 12:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 298/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandedirektörJaana HuhtaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.1.2023.

Första behandlingen

17.01.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 298/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

24.01.2023
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

25.01.2023
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 298/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

25.01.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.01.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.11.2022
Behandlingen avslutad11.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

äldreserviceäldreäldreomsorgserviceboende med heldygnsomsorginstitutionsvårdvårdpersonalpersonaldimensionering