Senast publicerat 26-01-2023 16:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 301/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett register över bindningar och bisysslor samt till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ett register över bindningar och bisysslor
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 3 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 5 § i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 5 § i lagen om trafik- och patientskadenämnden
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna SarkkinenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanEva AaltoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat30.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bundenhetbisyssloroffentlighetregisterdomare (juridik)socialskyddolycksfallsförsäkringtrafikskadorpatientskadorarbetspensionerändringssökandenämnderrättsskyddsnämnderbeslutsfattandeöppenhet