Senast publicerat 22-06-2021 11:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 39/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Återtagits
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.03.2021UndertecknarestatsministerSanna MarinUndertecknareStatsrådets kansliFöredragandeunderstatssekreterareTimo LankinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.03.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.03.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

28.03.2021
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Återtagande

31.03.2021
Ärendet återtogs.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

rörelsefrihetbegränsningargrundrättigheterundantagstillståndcoronavirussmittsamma sjukdomarandningsskyddförordningartidsbegränsninglivsmedelläkemedeldetaljhandelhälsovårdstjänstersocialvårdarbeteföretagsverksamhetatt studeraförtroendeposterfriluftsliv