Senast publicerat 24-08-2021 15:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 52/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 43/2020 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 II tilläggsbudgeten för 2020
Författningssamlingen
286/2020
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.04.2020UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerKatri KulmuniFöredragandeavdelningschefSami  YläoutinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

22.04.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

23.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 23.4.2020.

Enda behandlingen

24.04.2020
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 43/2020 rd och den kompletterande propositionen RP 52/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 9-17/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2020.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat22.04.2020
Behandlingen avslutad23.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgetermedlemsavgifterTilläggsbudgetarVärldshälsoorganisationen