Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SÄ 24/2020 rd

Senast publicerat 28-07-2020 00:02
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 24/2020 rd

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

02.06.2020
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord