Senast publicerat 30-11-2020 10:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 52/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning för perioden 2021–2027 (”Perikles IV-programmet”) samt om kommissionsen förslag till rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för programmet till att även omfatta icke deltagande medlemsstater (Perikles IV-programmet)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum08.10.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandestatsrådets biträdande controllerEsko MustonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

08.10.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

13.10.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/1164
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1172
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

sedlarförfalskningarinformationsutbytebiståndutbildningförfalskandeeurobrottsbekämpningbedrägerimetallmyntEuropeiska unionen