Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SR 4/2020 rd

Ministrarnas bindingar
SR
4
2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Blomqvist och Skinnari)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser för ändringar som statsrådsmedlemmarna har lämnat om sina bindningar och som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 9 juli 2020 
Statsminister
Sanna
Marin
Lagstiftningsråd
Sanna
Helopuro
Bilaga 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 
Minister: Thomas Blomqvist 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Aktieägande 
Aktia Bank 300 st. 
Apetit 500 st. 
Ingman Group 24 st. 
Metsä Board B 225 st. 
Outokumpu 100 st. 
Raisio stamaktie 350 st. 
Metsäliitto osuuskunta grundandelar 2 600 euro 
Metsäliitto osuuskunta tilläggsandelar A 3 295 euro 
Ägarkund hos Andelsbanken 
Ägarkundens avkastningsandel 3 000 euro 
Fondplaceringar 
OP-fondförsäkring 15 576 euro 
OP-Moderat 12,0924 st. 
OP-Modig A 32,5260 st. 
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Jordbruk. Jord- och skogsbrukslägenhet Siggby Mellangård, Tenala. 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Fastighetshelhet Siggby Mellangård,  
Tenala. Åkerareal 82,0 ha och skogsareal 96,0 ha. 
Andra betydande inkomstkällor: 
Inga andra betydande inkomstkällor. 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Privata lån 70 102 euro. 
Lån som har samband med idkande av näring 480 623 euro. 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Raseborgs stadsfullmäktige, ledamot 
Svenska Finlands folkting, förtroendevald 
Andra betydande bindningar: 
Inga andra betydande bindningar. 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Ville Skinnari 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Miidia International Oy, ägarandel 100 %, verksamheten har avbrutits 
Hockey Unlimited Ab, Miidia International Oy har gett upp sin ägarandel på ca 4 % 
Northforce Oy, ägarandel under 1 %, bolaget har ingen verksamhet på grund av likvidation 
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Familjens egnahemshus och fritidsbostad, ägarandel 50 % i båda. 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån ca 143 000 euro. Renoveringslån för fritidsfastighet ca 21 000 euro. Övriga lån sammanlagt ca 100 000 euro. Personlig borgen för egen företagsverksamhet 9 000 euro (småföretagarlån Miidia International Oy). 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Lahtis stadsfullmäktige, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 09-07-2020 14:43