Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SR 5/2020 rd

Ministrarnas bindingar
SR
5
2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Vanhanen och Saarikko)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser för statsrådsmedlemmarnas bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 3 september 2020 
Statsminister
Sanna
Marin
Regeringsråd
Arno
Liukko
Bilaga 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Matti Vanhanen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
211 st. Ilkka Yhtymä 
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Jag äger ett egnahemshus som är under uppbyggnad i Nurmijärvi.  
Andra betydande inkomstkällor: 
Arbetspension från privata anställningsförhållanden 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – 
även förbindelser som ingåtts för tredje parts räkning: 
Jag har avtalat om ett bostadslån för att bygga ett hus. Av lånet har nu lyfts 11 800 euro.  
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Paasikivi-samfundet ry, ordförande, avgått den 11 augusti 2020. Formellt väljs en ny ordförande vid årsstämman i november. Fram till det avhåller jag mig från att delta i samfundets beslutsfattande. 
Förvaltningsrådet för Vuoksen säätiö, medlem 
Vuoksenranta-seura, styrelsemedlem 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Nurmijärvi kommunfullmäktige 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
HOK-Elanto, representantskapet 
Arbetseffektivitetsföreningen rf, delegationsordförande 
Partiosäätiö – Scoutstiftelsen, medlem av delegationen 
UKK-arkivstiftelsen, styrelsemedlem 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §)  
Minister: Annika Saarikko  
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:  
Aktieägande och annat ägande i företag: 
OP-pensions- och fondförsäkring sammanlagt 50 000 euro 
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde:  
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  
Bostadsaktie i Esbo, ägs tillsammans med maken 
Egnahemshus i Oripää, ägs tillsammans med maken 
Andra betydande inkomstkällor:  
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part:  
Bostadslån 393 263 euro tillsammans med maken  
Lån för renovering av bostad 97 000 euro, varav hälften tillsammans med maken  
Billån 25 100 euro tillsammans med maken  
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:  
Tiukulastiftelsen, styrelseledamot  
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 10-12-2020 15:23