Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SR 6/2020 rd

Ministrarnas bindingar
SR
6
2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Ohisalo)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en i 63 § i grundlagen avsedd redogörelse för en statsrådsmedlems bindningar. 
Helsingfors den 10 december 2020 
Statsminister
Sanna
Marin
Regeringsråd
Arno
Liukko
Bilaga 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §)  
Minister Maria Ohisalo 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Placeringsportfölj 30.11.2020, marknadsvärde 26 603 euro: 
Nordiska aktier 4 012 euro  
Övriga aktier 12 040 euro 
Fonder 10 551 euro 
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Bostad tillsammans med maken 
Placeringsbostad tillsammans med maken 
Andra betydande inkomstkällor: 
Placeringsbostad tillsammans med maken 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån 450 000 euro tillsammans med maken 
Lån 279 000 euro för placeringsbostaden tillsammans med maken 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Helsingfors stadsfullmäktige, ledamotUudenmaan liitto - Nylands förbund, ledamot i landskapsfullmäktige  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Arbetsplatsen som forskare vid Y-Säätiö. (obetald ledighet) 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry/Högskoleutbildade samhällsvetare rf (07204006), medlem i förbundsfullmäktige 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 10-12-2020 14:01