Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

U 18/2021 rd

Statsrådets U-skrivelse
U
18
2021 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register (om administrativt samarbete i fråga om punktskatter)
I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens förslag av den 27 januari 2021 till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register, COM (2021) 28 final, samt en promemoria om förslaget. 
Helsingfors den 4 mars 2021 
Finansminister
Matti
Vanhanen
Konsultativ tjänsteman
Krista
Sinisalo
PROMEMORIA
FINANSMINISTERIET
4.3.2020
EU/2021/5701
FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 389/2012 OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE I FRÅGA OM PUNKTSKATTER VAD GÄLLER INNEHÅLLET I ELEKTRONISKA REGISTER
1
Bakgrund
Kommissionen lämnade den 27 januari 2021 ett förslag till ändring av rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register. Förslaget hänför sig till rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning). 
I direktivet 2020/262 preciseras och uppdateras punktskattedirektivet 2008/118/EG i sin helhet, och därför omarbetades punktskattedirektivet. I direktivet ändrades dock enbart vissa sakhelheter medan den allmänna strukturen och innehållet förblev oförändrat. I punktskattedirektivet fastställs allmänna regler för punktskatter på tobaksvaror, alkoholdrycker och energiprodukter, och där behandlas särskilt produktion, lagring och flyttning av punktskattepliktiga varor mellan medlemsstaterna. Punktskattedirektivets huvudsakliga syfte är att möjliggöra fri rörlighet för varor inom EU och samtidigt säkerställa att punktskatten tas ut riktigt i medlemsstaterna. 
I direktivet 2020/262 utvidgades tillämpningen av systemet för datorbehandling av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (EMCS) tillfälligt till att utöver produkter som flyttas skattefritt också omfatta flyttning av redan beskattade produkter mellan medlemsstaterna, när flyttningen görs i kommersiellt syfte. En utvidgad användning av datoriserad kontroll krävde definition av nya aktörer i direktivet. Det är fråga om ekonomiska aktörer, som tar emot och sänder punktskattepliktiga varor som redan frisläppts för konsumtion och således redan är beskattade (certifierade avsändare och certifierade mottagare). En utvidgad datorisering innebär samtidigt att det även i förflyttningen och kontrollen för dessa produkter sker en övergång från användningen av ett överföringsdokument i pappersformat till ett elektroniskt dokument. 
Den utvidgade datoriserade kontrollen krävde förutom en direktivändring också en ändring av förordningen om administrativt samarbete (EU) nr 389/2012 vad gäller nya aktörer. I artikel 19 i förordningen finns bestämmelser om ett elektroniskt register, som innehåller uppgifter om godkännanden av ekonomiska aktörer som flyttar punktskattepliktiga varor och deras skatteupplag. Till dess tillämpningsområde lades genom ändringen (EU) 2020/261 de nya aktörer som anges i direktivet 2020/262. Utvidgningen av kontrollsystemet krävde dessutom antagande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (omarbetning). 
Alla tre lagstiftningsåtgärder offentliggjordes den 27 februari 2020 i Europeiska unionens officiella tidning, EUT L 58, och de ska tillämpas i medlemsstaterna från och med den 13 februari 2023. 
2
Förslagets motivering och huvudsakliga innehåll
Vid flyttning av varor som frisläppts för konsumtion används i fortsättningen ett datoriserat kontrollsystem. Kommissionens mål är en välfungerande kontroll även i fortsättningen och att lagring av aktuella uppgifter i systemet kan säkerställas. Genom ändringen av förordningen om kontrollsystemet utökas dess tillämpningsområde genom att lägga till de aktörer som vid enstaka tillfällen sänder punktskattepliktiga produkter som redan frisläppts för konsumtion till en annan medlemsstat eller tar emot dem. Utan detta förslag är en fullständig automatisering av flyttning av varor som frisläppts för konsumtion inte möjlig. 
Enligt kommissionen är ändringen av förordningen av tekniskt slag och hänför sig till direktivet 2020/262. Ändringen av förordningen ska tillämpas från och med den 13 februari 2023. 
3
Förslagets rättsliga grund och relation till proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna
Förslaget grundas på artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken rådet enhälligt, i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén, ska anta bestämmelser om harmonisering av medlemsstaternas regler på området för indirekt beskattning. 
Enligt kommissionen är förslaget förenligt med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Kommissionen motiverar förslagets förenlighet med subsidiaritetsprincipen med att medlemsstaterna inte i tillräcklig utsträckning kan uppnå förslagets syften utan de kan snarare uppnås bättre på unionsnivå, eftersom lagstiftningen i medlemsstaterna varierar kraftigt. I fråga om proportionalitetsprincipen anser kommissionen att ändringarna inte går utöver vad som är nödvändigt för att åtgärda de berörda frågorna och uppnår på detta sätt fördragets mål om en väl fungerande inre marknad. 
Statsrådets ståndpunkt motsvarar kommissionens uppfattning om förslagets förenlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. 
4
Förslagets konsekvenser för Finland
Kommissionens förslag till förordning är förpliktande och ska tillämpas som sådant i medlemsstaterna. Förslaget medför inga lagstiftningsändringar. 
De ändringar som presenteras i förslaget är tekniska och hänför sig till punktskattedirektivet 2020/262, som är gällande och ska genomföras nationellt senast den 31 december 2021. Regeringen lämnar en separat proposition om de lagstiftningsändringar som gäller det inklusive nödvändiga ändringar av registret. Enligt förslaget till förordning ska också aktörer som vid enstaka tillfällen sänder och tar emot produkter som frisläppts för konsumtion registreras. Det elektroniska registret för punktskatteskyldiga utvidgas 2023 så att det omfattar registrering av certifierade avsändare och certifierade mottagare. Detta är nödvändigt för att produkter ska kunna flyttas i det datoriserade kontrollsystemet. Systemändringar till följd av ändringen av förordningen medför lite merarbete av engångskaraktär för förvaltningen. 
5
Förslagets förhållande till grundlagen samt de grundläggande och mänskliga friheterna och rättigheterna
Enligt kommissionen respekteras i förslaget de grundläggande friheterna och rättigheterna, och beaktas den nuvarande dataskyddsbestämmelsen som ingår i förordningen (EU) nr 389/2012. 
Den föreslagna ändringen utökar inte den personkrets som omfattas av tillämpningsområdet för förordningen från nuläget och därför har ändringen inga konsekvenser för skyddet för personuppgifter i enlighet med 10 § 1 mom. i grundlagen. 
6
Ålands behörighet
Förslaget omfattas inte av landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet. 
7
Den nationella behandlingen av förslaget och behandlingen i Europeiska unionens institutioner
Ett utlåtande om förslaget har begärts från Skatteförvaltningen. I sitt utlåtande konstaterar Skatteförvaltningen att det enligt förslaget i Skatteförvaltningens register ska antecknas uppgifter om aktörer som sänder och tar emot produkter som frisläppts för konsumtion också om de endast vid enstaka tillfällen flyttar produkter. Det är fråga om registrering av sändare och mottagare i anslutning till kommersiell flyttning av produkter. De uppgifter som antecknas i registret är mängden av produkter som sänds och tas emot, sändarens och mottagarens identitet och giltigheten för den tillfälliga registreringen. Skatteförvaltningens ståndpunkt är att den föreslagna ändringen ska understödas. Registrering är en förutsättning för att använda det datoriserade kontrollsystemet. 
Systemändringar till följd av ändringen av förordningen medför lite merarbete av engångskaraktär för Skatteförvaltningen. De ändringar som ändringen av förordningen kräver i registret beaktas i Skatteförvaltningens pågående reformprojekt för kontrollsystemet, där förfarandet överförs till Skatteförvaltningens övergripande informationssystem. Permanent merarbete för Skatteförvaltningen ger i huvudsak vägledningen av tillfälliga aktörer. 
Avsikten är att inleda behandlingen av förslaget i rådets skattearbetsgrupp den 11 mars 2021. 
Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har inte ännu uttalat sig om förslaget till förordning. 
Utkastet till promemoria om förslaget behandlades 18.–19.2.2021 i ett skriftligt förfarande i sektion EU9 (Skatter), som lyder under kommittén för EU-ärenden. 
8
Statsrådets ståndpunkt
Statsrådet stöder kommissionens förslag till ändring av förordningen om administrativt samarbete i fråga om punktskatter. Registrering av tillfälliga aktörer möjliggör ändamålsenlig användning av systemet för datorbehandling av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (EMCS). 
Senast publicerat 04-03-2021 14:10