Senast publicerat 01-12-2021 17:21

VeckoplanFinansutskottet Veckoplan för veckan 48/2021

Tisdag 30.11.2021 kl. 9.30 Kommun- och hälsovårdsdelegationen 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd

Delegationen beslutade att utfrågningen av sakkunniga avslutas. 

Delegationens utkast till betänkande presenterades. 

Delegationen fortsatte allmän debatt. 

Tisdag 30.11.2021 kl. 10.30 Skattedelegationen 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 212/2021 rd
LagmotionLM 79/2020 rd

Utkast till betänkande presenterades. 

Delegationen godkände utkastet till betänkande. 

Behandlingen i delegationen har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning, 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 213/2021 rd

Utkast till betänkande presenterades. 

Delegationen förde allmän debatt. 

Delegationen godkände utkastet till betänkande. 

Behandlingen i delegationen har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 211/2021 rd

Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 

 • finansministeriet

Utkast till betänkande presenterades. 

Delegationen förde allmän debatt. 

Delegationen godkände utkastet till betänkande. 

Behandlingen i delegationen har avslutats. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1387/2013 (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 67/2021 rd

Delegationen har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • finansministeriet

Delegationen förde allmän debatt. 

Delegationens förslag till beslut godkändes: Ståndpunkt. 

Behandlingen i delegationen har avslutats. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1388/2013 (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 68/2021 rd

Delegationen har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • finansministeriet

Delegationen förde allmän debatt. 

Delegationens förslag till beslut godkändes: Ståndpunkt. 

Behandlingen i delegationen har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd

 

Delegationen hörde: 

 • budgetråd Marko Synkkänen finansministeriet
 • ekonomichef Jan Holmberg finansministeriet
 • branschdirektör Teppo Koivisto Statskontoret
 • överdirektör Aino Jalonen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Delegationen beslutade att utfrågningen av sakkunniga avslutas. 

Tisdag 30.11.2021 kl. 12.00 Finansutskottet 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd)

Regeringens propositionRP 145/2021 rd
Regeringens propositionRP 218/2021 rd

Skattedelegationens utkast till betänkande presenterades. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 och 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 186/2021 rd

Skattedelegationens utkast till betänkande presenterades. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

En reservation lämnades till betänkandet: (1 st.) kok 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om beskattningsförfarande samt av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 188/2021 rd

Skattedelegationens utkast till betänkande presenterades. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 212/2021 rd
LagmotionLM 79/2020 rd

Skattedelegationens utkast till betänkande presenterades. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 144/2021 rd

Skattedelegationens utkast till betänkande presenterades. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

En reservation lämnades till betänkandet: (2 st.) ps och kd 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning, 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 213/2021 rd

Skattedelegationens utkast till betänkande presenterades. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

En reservation lämnades till betänkandet: (2 st.) ps, kok+kd 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1387/2013 (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 67/2021 rd

Skattedelegationens förslag till beslut presenterades. 

Utskottet godkände ståndpunkten: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1388/2013 (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 68/2021 rd

Skattedelegationens förslag till beslut presenterades. 

Utskottet godkände ståndpunkten: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Onsdag 1.12.2021 kl. 9.00 Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd

Delegationens utkast till betänkande presenterades. 

Delegationen slutförde allmän debatt. 

Delegationen godkände utkastet till betänkande. 

Onsdag 1.12.2021 kl. 9.30 Kultur- och vetenskapsdelegationen 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd

Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 

 • Niilo Mäki Instituutti
 • Sportyfly Oy

Delegationen beslutade att utfrågningen av sakkunniga avslutas. 

Delegationens utkast till betänkande presenterades. 

Delegationen fortsatte allmän debatt. 

Onsdag 1.12.2021 kl. 10.30 Skattedelegationen Inställt möte

Onsdag 1.12.2021 kl. 10.30 Jordbruksdelegationen Inställt möte

Torsdag 2.12.2021 kl. 9.30 Kommun- och hälsovårdsdelegationen Inställt möte

Torsdag 2.12.2021 kl. 11.00 Trafikdelegationen 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Delegationens utkast till betänkande presenterades. 

Allmän debatt fortsätter. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Fredag 3.12.2021 kl. 8.00 Jordbruksdelegationen 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd

Sakkunniga: 

 • Suomen erämuseosäätiö
 • Suomen Sikayrittäjät ry

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Allmän debatt fortsätter. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Fredag 3.12.2021 kl. 8.30 Arbets- och näringsdelegationen 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd

Delegationens utkast till betänkande presenterades. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet fortsätter. 

Fredag 3.12.2021 kl. 9.00 Kultur- och vetenskapsdelegationen 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd

Allmän debatt fortsätter. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Fredag 3.12.2021 kl. 10.00 Skattedelegationen 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd

Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Delegationens utkast till betänkande presenterades. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Fredag 3.12.2021 kl. 10.30 Bostads- och miljödelegationen 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Allmän debatt fortsätter. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Fredag 3.12.2021 kl. 11.00 Kommun- och hälsovårdsdelegationen 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd

 

Allmän debatt fortsätter. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Fredag 3.12.2021 kl. 11.30 Finansutskottet 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 211/2021 rd

Utkastet till skattedelegationens betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd

Delegationernas utkast till betänkande presenteras. 

 

 

Förberedande debatt förs.