Veckoplan
Lagutskottet
Veckoplan för veckan 15/2021
Inofficiellt distansmöte ti 13.4.2021 kl. 10.00
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om översynen av Europeiska unionen enligt mekanismen för översyn av genomförandet inom ramen för Förenta nationernas konvention mot korruption
Statsrådets E-utredning
Behandlingen av ärendet debatteras. 
Statsrådets utredning: Beslut om tolkningen av avtalet om en enhetlig patentdomstol och tillhörande protokoll
Statsrådets E-utredning
Behandlingen av ärendet debatteras. 
Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis
Medborgarinitiativ
Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 
Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Statsrådets redogörelse
Utkast till utlåtande presenteras. 
Inofficiell allmän debatt förs. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s handlingsplan för demokrati
Statsrådets utredning: En jämlikhetsunion: Jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025, meddelande från kommissionen
Statsrådets E-utredning
Statsrådets E-utredning
Utkast till utlåtande presenteras. 
Inofficiell allmän debatt förs. 
Inofficiellt distansmöte on 14.4.2021 kl. 9.00
Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis
Medborgarinitiativ
Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 
Inofficiellt distansmöte to 15.4.2021 kl. 9.30
Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Statsrådets redogörelse
Utkast till utlåtande presenteras. 
Inofficiell allmän debatt förs. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s handlingsplan för demokrati
Statsrådets utredning: En jämlikhetsunion: Jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025, meddelande från kommissionen
Statsrådets E-utredning
Statsrådets E-utredning
Utkast till utlåtande presenteras. 
Inofficiell allmän debatt förs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Inofficiell allmän debatt förs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Inofficiell allmän debatt förs. 
Inofficiellt distansmöte fr 16.4.2021 kl. 8.45
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
lagstiftningsråd
Jyrki
Jauhiainen
justitieministeriet
jurist
Patrik
Metsätähti
SOSTE Finlands social och hälsa rf
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Finlands Advokatförbund
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
Centern i Finland r.p.
Gröna förbundet r.p.
professor
Heikki
Halila
Inofficiell förberedande debatt förs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljder
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
kl. 09.30
biträdande dataombudsman
Jari
Råman
Dataombudsmannens byrå
ombudsman
Marjatta
Kaurala
Kriminaalihuollon tukisäätiö
sosialarbetare
Henna
Carleson
Åbo fängelse
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
kl. 09.30
professor
Tomi
Voutilainen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 
Senast publicerat 15-04-2021 17:22