Senast publicerat 26-01-2022 11:15

VeckoplanStora utskottet Veckoplan för veckan 5/2022

Onsdag 2.2.2022 kl. 11.00 Stora utskottets arbetsdelegation 

Onsdag 2.2.2022 kl. 13.00 Inget möte

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Fredag 4.2.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets beslut (Undertecknande av protokollet om säkerhetsrätter som gäller jordbruks-, byggindustri- och gruvdriftsutrustning på Europeiska unionens vägnar)

Statsrådets U-skrivelseU 75/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till lagutskottet för utlåtande. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om undertecknande och ratifikation av det andra tilläggsprotokollet till konventionen om it-brottslighet

Statsrådets U-skrivelseU 77/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till förvaltningsutskottet, lagutskottet och kommunikationsutskottet för utlåtande. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av förordning 2018/1727/EU och av rådets beslut 2005/671/RIF när det gäller digitalt informationsutbyte i samband med terrorismärenden

Statsrådets U-skrivelseU 78/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till lagutskottet för utlåtande. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rå-dets förordning om ändring av förordningen (EU) nr 600/2014 och till direktiv om ändring av direktivet 2014/65/EU (MiFIR)

Statsrådets U-skrivelseU 79/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/760 i fråga om tillämpningsområdet för europeiska långsiktiga investeringsfonders godtagbara tillgångar och investeringar, kraven på investeringsportföljens sammansättning och diversifiering, penninglån och andra fondbestämmelser samt kraven på auktorisation, investeringspolitik och driftsvillkor (ELTIF)

Statsrådets U-skrivelseU 80/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till en gemensam europeisk kontaktpunkt (ESAP)

Statsrådets U-skrivelseU 81/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. 

Statsrådets skrivelse om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EUAA, Europeiska unionens asylmyndighet) I enlighet med 96 § 2 momentet i grundlagen skickas

Statsrådets U-skrivelseU 29/2016 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU

Statsrådets U-skrivelseU 14/2018 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad)

Statsrådets U-skrivelseU 27/2018 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller förlängning av övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och fonder som inte är fondföretag samt till direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad (fondföretags faktablad)

Statsrådets U-skrivelseU 39/2021 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1387/2013 (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 67/2021 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1388/2013 (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 68/2021 rd

Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 

Inofficiellt jordbruks- och fiskeriministrarnas möte 7.-8.2.2022

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

Inofficiellt hälsoministrarnas möte 9.-10.2.2022

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en bedomning av EU-samordningen av den ekonomiska politiken

Statsrådets E-utredningE 14/2020 rd

Sakkunniga: 

kl. 13.45
  • understatssekreterare Leena Mörttinen finansministeriet
  • senior ekonom Jarkko Kivistö Finlands Bank

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens meddelande (Ett mer inkluderande och skyddande Europa: Utvidgning av förteckningen över EU-brott till att omfatta hatpropaganda och hatbrott) och dess bifogade utkast till rådets beslut

Statsrådets U-skrivelseU 76/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till grundlagsutskottet och lagutskottet för utlåtande. 

Sakkunnig: 

  • lagstiftningsråd Janne Kanerva justitieministerietkl. 13.45