Senast publicerat 04-02-2022 09:21

VeckoplanKommunikationsutskottet Veckoplan för veckan 5/2022

Torsdag 3.2.2022 kl. 12.00 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om undertecknande och ratifikation av det andra tilläggsprotokollet till konventionen om it-brottslighet

Statsrådets U-skrivelseU 77/2021 rd

Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Utskottet hörde: 

 • lagstiftningsråd Lauri Rautio justitieministeriet
 • specialsakkunnig Anna Wennäkoski kommunikationsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Jouko Huhtamäki inrikesministeriet
 • jurist Mervi Malinen Transport- och kommunikationsverket
 • jurist Asko Metsola Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • centralkriminalpolisen
 • Polisstyrelsen

Utskottet diskuterade om fortsatt behandling av ärendet. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam samt ändring av stadgar för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Statsrådets U-skrivelseU 73/2021 rd

Utskottet diskuterade planen för hörande av sakkunniga. 

Statsrådets utredning: EU:s rymdpolitik

Statsrådets E-utredningE 131/2021 rd

Förhandsbehandling 

Utskottet diskuterade planen för hörande av sakkunniga. 

Statsrådets utredning: Preliminära riktlinjer för förhandspåverkan som baserar sig på en rapport från kommissionens expertgrupp för hållbar finansiering (framtida delegerad akt om de fyra miljömålen för taxonomin)

Statsrådets E-utredningE 132/2021 rd

Förhandsbehandling 

Utskottet diskuterade planen för hörande av sakkunniga. 

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till Europeiska unionens territorium

Statsrådets E-utredningE 133/2021 rd

Förhandsbehandling 

Utskottet diskuterade planen för hörande av sakkunniga. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab

Regeringens propositionRP 250/2020 rd
MedborgarinitiativMI 8/2021 rd

Utskottet hörde: 

 • enhetschef Sini Wirén kommunikationsministeriet
 • planerare Roosa Patrakka kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Lauri Mustonen kommunikationsministeriet

Utskottet beslutade om fortsatt behandling av ärendet. 

Fredag 4.2.2022 kl. 11.15 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (COM(2020) 823 final) om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen och, om upphävande av direktiv 2016/1148 (direktivet om säkerhet i nätverks- och informationssystem)

Statsrådets U-skrivelseU 9/2021 rd

Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar

Regeringens propositionRP 237/2021 rd

Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande 

Sakkunniga: 

 • regeringssekreterare Eeva Ovaska kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Ville Rinkineva Transport- och kommunikationsverket
 • enhetschef Katja Koskelainen Trafikledsverket
 • vägingenjör Tapani Jaakkola Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • Finlands Färjetrafik Ab
 • Wärtsilä Oyj Abp
 • Finlands Maskinbefälsförbund ry
 • Finlands Skeppsbefälsförbund rf
 • Finlands Sjömans-Union FSU rf

Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 220/2021 rd

Sakkunniga: 

 • räddningsöverinspektör Mira Leinonen Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • inspektör Jenni Suominen Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
 • utvecklingschef för räddningsväsendet Vesa-Pekka Tervo ​Finlands Kommunförbund

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • Strålsäkerhetscentralen
 • Gentekniknämnden
 • Finlands Transitotrafikförening rf

Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 

 • Posti Ab