Senast publicerat 01-02-2023 17:00

VeckoplanMiljöutskottet Veckoplan för veckan 5/2023

Distansmöte ti 31.1.2023 kl. 10.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av lagar om naturparker, nationalparker och vissa naturskyddsområden som inrättats med stöd av 1923 års lag om naturskydd

Regeringens propositionRP 270/2022 rd

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Utskottet hörde: 

 • regeringssekreterare Jenni Korhonen-Pereira Coutinho miljöministerietbilaga
 • specialsakkunnig Ilona Latsa miljöministeriet
 • konsultativ tjänsteman Elina Vaara justitieministerietbilaga
 • specialsakkunnig Jussi Laanikari jord- och skogsbruksministerietbilaga
 • specialsakkunnig Roni Selén jord- och skogsbruksministeriet
 • tf. miljösekreterare Tiina Lovisa Solbär sametinget
 • juristsekreterare Kalle Varis sametinget
 • ekonomi- och förvaltningsdirektör Kalle Pyykkö Sodankylä kommunbilaga
 • regiondirektör Jyrki Tolonen Forststyrelsenbilaga
 • jurist Tomi Laukka Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nylandbilaga
 • jaktchef Visa Eronen Finlands viltcentral, Nylandbilaga
 • ordförande Niklas Christensen Nylands regionala viltrådbilaga
 • organisationschef Teemu Simenius Finlands Jägarförbundbilaga
 • biodiversitetsexpert Liisa Toopakka Finlands naturskyddsförbund rfbilaga

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • försvarsministerietbilaga
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lapplandbilaga
 • Gränsbevakningsväsendetbilaga
 • Trafikskyddetbilaga
 • Renbeteslagsföreningenbilaga
 • Vihdin ja Karkkilan Riistanhoitoyhdistysbilaga
 • Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rfbilaga
 • WWF Finlandbilaga

sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Utskottet beslutade om fortsatt behandling av ärendet. 

Onsdag 1.2.2023 kl. 9.30 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bygglag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 139/2022 rd
LagmotionLM 49/2020 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • miljöministerietbilaga

Utskottet fortsatte förberedande debatt. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 140/2022 rd

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • miljöministerietbilaga
 • Ålands landskapsregeringbilaga

Utskottet fortsatte förberedande debatt. 

Utskottet beslutade fortsätta utfrågningen av sakkunniga. 

Statsrådets utredning: Förhandspåverkan: EU:s lag om frisk mark

Statsrådets E-utredningE 128/2022 rd

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • miljöministerietbilaga
 • jord- och skogsbruksministerietbilaga
 • Naturresursinstitutetbilaga
 • Finlands miljöcentralbilaga
 • Skogsindustrin rfbilaga
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTKbilaga
 • Biokretslopp och Biogas Finland rfbilaga
 • Finlands naturskyddsförbund rfbilaga

Utskottet beslutade om fortsatt behandling av ärendet. 

sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av lagar om naturparker, nationalparker och vissa naturskyddsområden som inrättats med stöd av 1923 års lag om naturskydd

Regeringens propositionRP 270/2022 rd

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • miljöministerietbilaga
 • jord- och skogsbruksministerietbilaga
 • Finlands Jägarförbundbilaga
 • Finlands viltcentral, Nylandbilaga

Utskottet beslutade om fortsatt behandling av ärendet. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 248/2022 rd

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Utskottet avslutade utfrågningen av sakkunniga. 

Utskottet förde förberedande debatt. 

Torsdag 2.2.2023 kl. 10.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 321/2022 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Tiilikkajärvi nationalpark

Regeringens propositionRP 308/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 99/2020 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Statsrådets redogörelse om den nationella planen för anpassning till klimatförändringar till 2030 Välbefinnande och säkerhet i ett föränderligt klimat

Statsrådets redogörelseSRR 15/2022 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett tillämpningsavtal till Förenta nationernas havsrättskonvention om bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion

Statsrådets U-skrivelseU 104/2022 rd

Ärendet har lämnats till miljöutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

Statsrådets utredning: Finlands riktlinjer för föregripande inflytande i fråga om EU:s kommande råvaruinitiativ

Statsrådets E-utredningE 160/2022 rd

Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

Statsrådets utredning: EU:s politiska ram för biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast

Statsrådets E-utredningE 163/2022 rd

Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

Statsrådets utredning: Förhandspåverkan: EU:s lag om frisk mark

Statsrådets E-utredningE 128/2022 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

Regeringens propositionRP 250/2022 rd

Skriftligt yttrande: 

 • justitieministerietbilaga

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Statsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035

Statsrådets redogörelseSRR 4/2022 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Distansmöte fr 3.2.2023 kl. 9.30 

Klimatårsberättelse 2022

BerättelseB 24/2022 rd

Sakkunniga: 

 • specialsakkunnig Riikka Siljander miljöministeriet
 • miljöråd Magnus Cederlöf miljöministeriet
 • ledande expert Bettina Lemström arbets- och näringsministerietbilaga
 • trafikråd Saara Jääskeläinen kommunikationsministeriet
 • naturresursråd Heikki Granholm jord- och skogsbruksministeriet
 • projektchef Outi Haanperä Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • deltagare i Klimatpanelen, forskningsprofessor Kristiina Lång Klimatpanelen
 • forskarprofessor Aleksi Lehtonen Naturresursinstitutet
 • forskare Kalle Aro Naturresursinstitutet
 • professor Jyri Seppälä Finlands miljöcentral

Skriftliga yttrandena: 

 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTKbilaga
 • Skogsindustrin rfbilaga
 • Finlands naturskyddsförbund rfbilaga

Fortsatt behandling av ärendet diskuteras.