Senast publicerat 01-02-2023 15:39

VeckoplanGrundlagsutskottet Veckoplan för veckan 5/2023

Tisdag 31.1.2023 kl. 10.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 289/2022 rd

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till utlåtande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 208/2022 rd

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till utlåtande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2021

BerättelseB 18/2022 rd

Sekreteraren presenterade utkastet till betänkande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 244/2022 rd

Utskottet hörde: 

 • specialsakkunnig Jyri Oksanen arbets- och näringsministerietbilaga
 • professor Janne Salminen bilaga
 • docent, tenure track-professor Anu Mutanen bilaga

Utskottet avslutade utfrågningen av sakkunniga. 

Utskottet förde förberedande debatt. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och 13 a kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 267/2022 rd

Utskottet avslutade utfrågningen av sakkunniga. 

Utskottet förde förberedande debatt. 

Onsdag 1.2.2023 kl. 8.30 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 186/2022 rd

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Utskottet hörde: 

 • professor Veli-Pekka Viljanen bilaga
 • justitieråd, professor Juha Lavapuro bilaga

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 108/2022 rd

Utskottet hörde: 

 • regeringsråd Hanna Kiiskinen undervisnings- och kulturministeriet bilaga
 • ecklesiastikråd Pirjo Pihlaja Kyrkostyrelsenbilaga
 • lagstiftningsråd Heini Färkkilä justitieministerietbilaga
 • professor Mikael Hidén bilaga
 • professor Olli Mäenpää bilaga
 • professor Veli-Pekka Viljanen bilaga
 • professor Janne Salminen bilaga
 • professor Tomi Voutilainen bilaga

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • professor Tuomas Ojanen bilaga

sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Torsdag 2.2.2023 kl. 8.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och 13 a kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 267/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 244/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 186/2022 rd

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 108/2022 rd

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Regeringens propositionRP 275/2022 rd

Sakkunniga: 

 • lagstiftningsråd Marko Meriniemi inrikesministerietbilaga
 • professor Janne Salminen 
 • professor Sakari Melander bilaga
 • juris doktor Markku Fredman bilaga

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av biobankslagen

Regeringens propositionRP 247/2022 rd

Sakkunniga: 

 • direktör Tuula Helander social- och hälsovårdsministerietbilaga
 • regeringsråd Joni Komulainen social- och hälsovårdsministeriet
 • regeringssekreterare Sini Tervo social- och hälsovårdsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Petteri Jartti justitieministerietbilaga
 • biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa Dataombudsmannens byråbilaga
 • överinspektör Tiina Pasanen Dataombudsmannens byrå
 • justitieråd, professor Juha Lavapuro bilaga
 • professor Tuomas Ojanen bilaga
 • professor Susanna Lindroos-Hovinheimo bilaga

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 274/2022 rd

Ekonomiutskottet: EkUU 71/2022 rd. 

Fredag 3.2.2023 kl. 8.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

Regeringens propositionRP 320/2022 rd

Sakkunniga: 

 • regeringsråd, enhetschef Jari Salokoski finansministeriet
 • specialsakkunnig Laura Puro finansministeriet
 • professor Veli-Pekka Viljanen 
 • professor Olli Mäenpää 
 • professor Jaakko Ossa 
 • professor Janne Salminen 

Skriftligt yttrande: 

 • Ålands landskapsregering

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för medietjänster på den inre marknaden (europeisk mediefrihetsakt) och om ändring av direktiv 2010/13/EU

Statsrådets U-skrivelseU 84/2022 rd

Sakkunniga: 

 • överinspektör Eero Salojärvi kommunikationsministeriet
 • överinspektör Roosa Patrakka kommunikationsministeriet
 • professor Olli Mäenpää 
 • docent, tenure track-professor Anu Mutanen 
 • professor Päivi Korpisaari 

Skriftligt yttrande: 

 • Ålands landskapsregering

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 108/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 186/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Statsrådets utredning; Kommissionens genomförandebeslut; adekvat nivå på dataskyddet i Förenta staterna

Statsrådets E-utredningE 164/2022 rd

Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Beslut fattas om behandling av ärendet.