Senast publicerat 01-02-2023 16:45

VeckoplanLagutskottet Veckoplan för veckan 5/2023

Distansmöte ti 31.1.2023 kl. 10.00 

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 16 kap. i strafflagen

LagmotionLM 82/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Regeringens propositionRP 273/2022 rd

Utskottet hörde: 

 • lagstiftningsråd Liisa Leppävirta justitieministerietbilaga

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av insolvenslagstiftningen (insolvensdirektiv II)

Statsrådets U-skrivelseU 101/2022 rd

Utskottet hörde: 

 • specialsakkunnig Katri Törnroth justitieministerietbilaga
 • specialsakkunnig Johanna Mäkitalo justitieministeriet
 • tingsdomare Pirjo Peura-Vasama Helsingfors tingsrättbilaga
 • konkursombudsman Terhi Maijala konkursombudsmannens byråbilaga
 • chefsjurist Antti Laitila Finanssiala rybilaga
 • advokat Pekka Keloneva Finlands Advokatförbundbilaga

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • finansministerietbilaga
 • Utsökningsverketbilaga
 • Skatteförvaltningen bilaga
 • Finlands näringsliv rfbilaga
 • Företagarna i Finland rfbilaga
 • professor Tuula Linna bilaga

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt med förslag till lag om ändring av 34 a kap. 1 och 4 b § i strafflagen

Regeringens propositionRP 271/2022 rd

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • Åklagarmyndighetenbilaga
 • skyddspolisenbilaga
 • centralkriminalpolisenbilaga

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av äktenskapslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2021 rd
LagmotionLM 39/2019 rd

Sekreteraren presenterade utkastet till betänkande. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Regeringens propositionRP 275/2022 rd

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Onsdag 1.2.2023 kl. 9.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av äktenskapslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2021 rd
LagmotionLM 39/2019 rd

sv_Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Som grund av behandlingen lade utskottets utkast till betänkande utdelat 31.1.2023. 

Utskottet slutförde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande med ändringar. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

En reservation lämnades till betänkandet: Marko Kilpi och Ruut Sjöblom, bilaga A 3. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Regeringens propositionRP 275/2022 rd

Utskottet godkände utkastet till utlåtande utdelat 31.1.2023 som grund för behandlingen. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till utlåtande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistret

Regeringens propositionRP 98/2022 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • justitieministerietbilaga

Utskottet beslutade begära en ytterligare utredning riksdagens kansli och Statens revisionsverk. 

Utskottet fortsatte förberedande debatt. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 251/2022 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • justitieministerietbilaga

Utskottet avslutade utfrågningen av sakkunniga. 

Utskottet förde förberedande debatt. 

Omstrukturering av tingsrättsnätet och centralisering av summariska tvistemål

Utskottets eget ärendeEÄ 58/2022 rd

Utskottet hörde: 

 • regeringsråd Anne Hallavainio justitieministerietbilaga
 • professor Mikko Aaltonen bilaga
 • ersättare i styrelsen Juho Päkkilä Finlands domareförbund rfbilaga

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • Domstolsverketbilaga

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Torsdag 2.2.2023 kl. 10.00 

Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

LagmotionLM 64/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

Åtgärdsmotion om att förlänga längden på fängelsestraff på viss tid för farliga fångar

ÅtgärdsmotionAM 157/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Regeringens propositionRP 273/2022 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av insolvenslagstiftningen (insolvensdirektiv II)

Statsrådets U-skrivelseU 101/2022 rd

Skriftligt yttrande: 

 • justitieministerietbilaga

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning om behörighet, tillämplig lag, erkännande av domar samt godkännande av officiella handlingar i samband med föräldraskap och om införande av ett europeiskt intyg om föräldraskap (föräldraskapsförordning)

Statsrådets U-skrivelseU 105/2022 rd

Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga: 

 • lagstiftningsråd Salla Silvola justitieministerietbilaga
 • specialsakkunnig Mari Kaipomäki justitieministeriet
 • tingsdomare Pekka Päivänsalo Helsingfors tingsrättbilaga
 • ledande expert Heidi Keskinen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatabilaga
 • specialsakkunnig Anne Aho-Eagling Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • advokat Hilkka Salmenkylä Finlands Advokatförbundbilaga
 • professor (emeritus) Markku Helin bilaga

Skriftligt yttrande: 

 • Barnombudsmannens byråbilaga

Distansmöte fr 3.2.2023 kl. 9.00 

Statsrådets redogörelse för rättsvården

Statsrådets redogörelseSRR 13/2022 rd

Sakkunniga: 

 • kanslichef Pekka Timonen justitieministeriet
 • avdelningschef Tapio Laamanen justitieministeriet
 • ledande expert Niina Puolusmäki justitieministeriet