Senast publicerat 01-02-2023 15:36

VeckoplanEkonomiutskottet Veckoplan för veckan 5/2023

Tisdag 31.1.2023 kl. 12.15 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag för att göra kapitalmarknaden i EU attraktivare för företag och underlätta noteringen för små och medelstora företag (Listing Act)

Statsrådets U-skrivelseU 106/2022 rd

Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 274/2022 rd

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Utskottet inledde allmän debatt. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen, 13 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna och 5 kap. 3 § i rättegångsbalken

Regeringens propositionRP 218/2022 rd

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • justitieministerietbilaga
 • Finlands Bankbilaga
 • Finanssiala rybilaga
 • Konsumentförbundet rybilaga
 • professor Panu Kalmi bilaga
 • universitetsforskare Karoliina Majamaa bilaga

Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 

 • OP Gruppen
 • Helsinki Graduate School of Economics
 • professor Vesa Puttonen 

Inget yttrande till utskottet: 

 • professor Ari Hyytinen 

Utskottet fortsatte förberedande debatt. 

Utskottet beslutade begära ett skriftligt yttrande: justitieministeriet, Finlands Bank. 

sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Statsrådets redogörelseSRR 8/2022 rd

sv_Asiakohtaa ei käsitelty. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 311/2022 rd

Utskottet hörde: 

 • specialsakkunnig Nathalie Dahl arbets- och näringsministerietbilaga
 • regeringssekreterare Timo-Jaakko Uotila arbets- och näringsministerietbilaga
 • verkställande direktör Pauli Heikkilä Finnvera Abpbilaga
 • byråchef Berndt Hertsberg Finansinspektionenbilaga
 • direktör Tommi Toivola Finlands näringsliv rfbilaga
 • Director, Financial Services Tuomas Haapakoski Wärtsilä Oyj Abp, företräder Teknologiindustrin rfbilaga

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • finansministerietbilaga
 • justitieministerietbilaga
 • Finanssiala rybilaga
 • Statens revisionsverkbilaga
 • Företagarna i Finland rfbilaga

Utskottet har tillställts ett meddelande, ingenting att yttra: 

 • Centralhandelskammaren

Inget yttrande till utskottet: 

 • professor Ari Hyytinen 

Det fördes en diskussion om att begära bemötande av arbets- och näringsministeriet. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister och om skadeståndsansvar gällande AI

Statsrådets U-skrivelseU 82/2022 rd

sv_Asiakohtaa ei käsitelty. 

Onsdag 1.2.2023 kl. 11.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 274/2022 rd

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till utlåtande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär lagstiftning om retroaktiv elpriskompensation samt om förlängning av betalningstiderna för elenergiräkningar

Regeringens propositionRP 324/2022 rd

Förhandsbehandling 

Utskottet godkände planen för hörande av sakkunniga. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

Regeringens propositionRP 320/2022 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • finansministerietbilaga

Utskottet förde förberedande debatt. 

sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen (RP 236/2021 rd)

Regeringens propositionRP 323/2022 rd

Utskottet hörde: 

 • lagstiftningsråd Maarit Pihkala finansministerietbilaga
 • lagstiftningsråd Virpi Koivu justitieministerietbilaga
 • teamledare Pia Sarivaara utrikesministerietbilaga
 • chefsjurist Jonna Ekström Finansinspektionenbilaga
 • ledande expert Markku Rajamäki Finlands näringsliv rfbilaga

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • undervisnings- och kulturministeriet bilaga
 • Centralen för utredning av penningtvättbilaga
 • Dataombudsmannens byråbilaga
 • Centralhandelskammarenbilaga
 • Finanssiala rybilaga
 • Finlands Advokatförbundbilaga
 • Företagarna i Finland rfbilaga

Utskottet har tillställts ett meddelande, ingenting att yttra: 

 • Finlands Bank

Utskottet diskuterade planen för hörande av sakkunniga. Utskottet begär skriftligt yttrande av: Moniheli ry. 

Det fördes en diskussion om att begära kommentarer från finansministeriet. 

Torsdag 2.2.2023 kl. 12.00 

Statsrådets utredning: E-skrivelse: Föregripande inflytande: Digital rättvisa – översyn av hur EU:s konsumentlagstiftning fungerar

Statsrådets E-utredningE 162/2022 rd

Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen

Regeringens propositionRP 126/2022 rd

Som grund för behandlingen ligger utkast till betänkande utdelat 27.1.2023. 

Allmän debatt fortsätter. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje: Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan sähkömarkkinamallia koskevaan aloitteeseen

Statsrådets E-utredningE 159/2022 rd

Sakkunniga: 

 • specialsakkunnig Elina Hautakangas arbets- och näringsministerietbilaga
 • expert Jori Säntti Energimyndighetenbilaga
 • expert Janne Kauppi Finsk Energiindustri rfbilaga
 • marknadsutvecklingschef Juha Hiekkala Fingrid Abpbilaga
 • Head of Market Intelligence Lari Järvenpää Fortum Abpbilaga
 • verksamhetsledare Marju Silander Finlands Egnahemsförbund rfbilaga
 • verkställande direktör Pasi Kuokkanen Energianvändare i Finland rfbilaga
 • äldre forskare Iivo Vehviläinen  Helsinki Graduate School of Economicsbilaga

Skriftligt yttrande: 

 • Konsumentförbundet rybilaga

Utskottet har tillställts ett meddelande, ingenting att yttra: 

 • Konkurrens- och konsumentverket

Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 

 • Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

Fredag 3.2.2023 kl. 11.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av elmarknadslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 318/2022 rd

Skriftligt yttrande: 

 • arbets- och näringsministeriet

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och 13 a kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 267/2022 rd

Förberedande debatt förs. 

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Statsrådets redogörelseSRR 8/2022 rd

Social- och hälsovårdsutskottet: ShUU 14/2022 rd. 

Förberedande debatt förs. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister och om skadeståndsansvar gällande AI

Statsrådets U-skrivelseU 82/2022 rd

Sakkunniga: 

 • lagstiftningsråd Riitta Haapasaari justitieministerietbilaga
 • lagstiftningsråd Jussi Päivärinne justitieministerietbilaga
 • ledande expert Maria Hauptmann arbets- och näringsministerietbilaga
 • gruppchef Riikka Rosendahl Konkurrens- och konsumentverketbilaga
 • expert Juho Mäki-Lohiluoma Finlands näringsliv rfbilaga
 • jurist Emmi Meriranta Konsumentförbundet rybilaga

Skriftliga yttrandena: 

 • Finanssiala rybilaga
 • Företagarna i Finland rfbilaga

Utskottet har tillställts ett meddelande, ingenting att yttra: 

 • framtidsforskare Risto Linturi 

Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 

 • Centralhandelskammaren

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om att främja införandet av expressbetalningar (förordningen om expressbetalningar)

Statsrådets U-skrivelseU 91/2022 rd

Sakkunniga: 

 • konsultativ tjänsteman Kari Kemppainen finansministeriet
 • Finlands Bank
 • riskexpert Anssi Leisio Finansinspektionen
 • ledande expert Inkeri Tolvanen Finanssiala ry
 • specialsakkunnig Timiikka Tommiska Konkurrens- och konsumentverket
 • Finsk Handel rf

Skriftliga yttrandena: 

 • justitieministerietbilaga
 • arbets- och näringsministerietbilaga
 • Finlands näringsliv rf
 • Konsumentförbundet ry
 • Företagarna i Finland rf

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till kommissionens förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimis-förordningen)

Statsrådets U-skrivelseU 95/2022 rd

Sakkunniga: 

 • specialsakkunnig Elisa Fagerström arbets- och näringsministeriet
 • Centralhandelskammaren
 • chefsjurist Pirkka-Petri Lebedeff ​Finlands Kommunförbund

Skriftliga yttrandena: 

 • finansministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • miljöministeriet
 • Finlands näringsliv rf
 • Företagarna i Finland rf