Senast publicerat 03-05-2021 19:31

Skriftligt spörsmål SS 251/2021 rd 
Sandra Bergqvist sv m.fl. 
 
Skriftligt spörsmål om att främja inhemsk fiskodling

Till riksdagens talman

Regeringens målsättning är att öka konsumtionen av inhemsk fisk och programmet för främjande av inhemsk fisk har nyligen publicerats. Programmets målsättning är att finländarna ska fördubbla användningen av inhemsk fisk till år 2027. Målsättningen i sig är bra och välkommen men det finns utmaningar i att nå målet. 

Efterfrågan på inhemsk fisk har ökat, redan före coronapandemin, samtidigt som mindre än 20 procent av den fisk som finländarna för närvarande köper är inhemsk. Denna utveckling beror på att det inhemska utbudet inte har kunnat möta den ökade efterfrågan, främst på grund av begränsningarna inom branschen. För att konsumtionen av inhemsk fisk ska öka är det väsentligt att produktionen av inhemsk fisk främjas. Yrkesfiskarnas verksamhetsförutsättningar bör ses över men även inhemsk fiskodling måste möjliggöras i större utsträckning. Målet om att öka konsumtionen av inhemsk fisk nås inte utan inhemsk fiskodling. 

De strategiska tillväxtmål som ställts för fiskodlingen 2022 (vesiviljelystrategia 2022) har utvecklats extremt långsamt. Produktionen på finska fastlandet är för närvarande cirka 6 000 ton i året, medan målet för 2022 är minst 20 000 ton. Signalen från fältet är tydlig och klar. Målsättningen om att fördubbla konsumtionen av inhemsk fisk till år 2027 kommer inte att uppnås med denna takt. 

Den största flaskhalsen ligger i de miljötillstånd som företagaren måste ansöka om för nya fiskodlingar. Tolkningen av lagen varierar beroende på NTM-central och handläggare. Ansökningsprocessen för miljötillstånd saknar transparens och förutsägbarhet och är otroligt kostsam för företagaren. Oberoende om tillståndet beviljas eller inte betalar företagaren minst 100 000 euro, för en process där slutresultatet är ytterst oklart. Fiskodlingsbranschen har utvecklats betydligt de senaste årtiondena och forskning visar på att rätt placerade fiskodlingskassar inte utgör en punktbelastning för Östersjön, vilket är ett kriterium för nya miljötillstånd. Det finns förutsättningar för att ytterligare minska belastningen av Östersjön genom att placera om gamla odlingar. Dylika planer har dock ofta gått i stöpet på grund av att nya miljötillstånd är svåra att få och processen är dyr. 

Fiske och fiskodling skapar sysselsättning och upprätthåller samhällsstrukturer och tjänster, särskilt i avlägsna områden — på områden där det annars kan vara svårt att skapa arbetstillfällen. 

Kläm 

Med hänvisning till 27 § i riksdagens arbetsordning ställer vi följande spörsmål till den minister som saken gäller:

Hur ser ansvarige minister till att regeringens vilja om att öka konsumtionen av inhemsk fisk säkerställs och att tillståndsprocessen blir smidigare för att främja blå cirkulär ekonomi? 
Helsingfors 20.4.2021 
Sandra Bergqvist sv 
 
Anders Norrback sv 
 
Mikko Ollikainen sv