Senast publicerat 19-04-2021 19:59

Talmanskonferensens förslag TKF 1/2019 rd Talmanskonferensen Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning

Till riksdagen

FÖRSLAG

Talmanskonferensen föreslår att hänvisningen till den upphävda lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) i 17 a § 1 mom. i riksdagens arbetsordning ändras så att den motsvarar det gällande rättsläget. 

MOTIVERING

Enligt det gällande 17 a § 1 mom. i riksdagens arbetsordning ska innan underrättelsetillsynsutskottet tillsätts en riksdagsledamot som avses bli medlem eller ersättare i utskottet begära att dataombudsmannen kontrollerar om det i skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) finns uppgifter om honom eller henne. Skyddspolisens funktionella informationssystem som nämns i bestämmelsen är ett permanent personregister som är avsett för skyddspolisens bruk. Registret förs med hjälp av automatisk databehandling. Informationssystemet kan innehålla uppgifter som skyddspolisen måste behandla för att kunna förebygga och utreda förehavanden eller brott som äventyrar rätts- och samhällsordningen eller statens säkerhet. 

Den lag som det hänvisas till i 17 a § 1 mom. i riksdagens arbetsordning har upphävts och ersatts med en ny lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019). Hänvisningen i arbetsordningen behöver uppdateras. Också grundlagsutskottet har påpekat att arbetsordningen behöver ses över (GrUU 51/2018 rd, s. 16—17). 

I den nya lagen föreskrivs det inte längre om skyddspolisens funktionella informationssystem. I stället föreskrivs det i lagens 48 § 1 mom. att skyddspolisen får behandla personuppgifter som behövs för att skydda den nationella säkerheten, förhindra, avslöja och utreda verksamhet och förehavanden som hotar stats- och samhällsordningen eller statens säkerhet samt för att förhindra och avslöja brott som hotar stats- och samhällsordningen eller statens säkerhet. 

Det föreslås att hänvisningsbestämmelsen i riksdagens arbetsordning ändras till en hänvisning till 48 § 1 mom. i den nya lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till de personuppgifter som skyddspolisen registrerar utifrån det, så att den i sak motsvarar nuläget. 

Hur förslaget har beretts.

Förslaget har beretts som ett tjänsteuppdrag vid riksdagens kansli. 

Ikraftträdande.

Talmanskonferensen föreslår att ändringen av riksdagens arbetsordning träder i kraft så snart som möjligt. 

Kläm 

Med stöd av det som anförs ovan föreslår talmanskonferensen

att följande ändring görs i riksdagens arbetsordning: 

Riksdagens beslut om ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen, 
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 17 a § 1 mom., sådant det lyder i riksdagens beslut 123/2019, som följer: 
17 a § 
Utredning av medlemmar i underrättelsetillsynsutskottet 
Innan underrättelsetillsynsutskottet tillsätts ska en riksdagsledamot som avses bli medlem eller ersättare i utskottet begära att dataombudsmannen kontrollerar om personuppgifter som skyddspolisen registrerat med stöd av 48 § 1 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019) innehåller uppgifter om honom eller henne. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den2019
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 22.10.2019 
Riksdagens talman Matti Vanhanen 
Riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola 
Parallelltext

 Riksdagens beslut om ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen, 
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 17 a § 1 mom., sådant det lyder i riksdagens beslut 123/2019, som följer: 
 
 
 

Gällande lydelse 

Föreslagen lydelse 

17 a § Utredning av medlemmar i underrättelsetillsynsutskottet 
 
Innan underrättelsetillsynsutskottet tillsätts ska en riksdagsledamot som avses bli medlem eller ersättare i utskottet begära att dataombudsmannen kontrollerar om det i skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) finns uppgifter om honom eller henne. 

— — — — — — — — — — — — —  

17 a § Utredning av medlemmar i underrättelsetillsynsutskottet 
 
Innan underrättelsetillsynsutskottet tillsätts ska en riksdagsledamot som avses bli medlem eller ersättare i utskottet begära att dataombudsmannen kontrollerar om personuppgifter som skyddspolisen registrerat med stöd av 48 § 1 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019) innehåller uppgifter om honom eller henne. 

— — — — — — — — — — — — —